Alt Kategori
Oto Kaza Sigortalar? ? Kasko

KASKO TEKL?F AL

Kasko Sigortas?; arac?, a?a??da yaz?l? tehlikelerin biri veya birkaç?na kar?? teminat alt?na al?r. Poliçede belirtilmeleri ko?uluyla, arac?n standard?n?n d???nda yer alan her türlü aksesuar ve ses, ileti?im, görüntü cihazlar? da sigorta kapsam? içindedir.


-Arac?n karayolunda kullan?labilen motorlu, motorsuz ta??tlarla müsademesi,

-Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortal?n?n veya arac? kullanan?n iradesi d???nda araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpmas? veya arac?n böyle bir cisme çarpmas?, devrilmesi, dü?mesi, yuvarlanmas? gibi kazalar,

-Üçüncü ki?ilerin kötü niyet veya muziplikle yapt?klar? hareketler,

-Arac?n yanmas?,

-Arac?n çal?nmas? veya çal?nmaya te?ebbüs edilmesi.

Kasko Sigortas?

Yar? yolda kalmamak için Kasko Sigortas? yapt?r?n; arac?n?z?n u?rayabilece?i hasarlar? güvence alt?na al?n!

Kasko Sigortas?, karayollar?nda hareket edebilen her türlü nakil arac?n?z?n gerek hareket gerekse durma halindeyken u?rayabilece?i zararlar? güvence alt?na al?r.

Kasko Sigortas?; hasar, araç sahibinin kendi hatas? sonucu meydana gelmi? olsa bile temin etmektedir. Ayr?ca istenirse araç yard?m hizmetleri de (asistans) teminata dahil edilebilmektedir.

 • Çarpma, çarp?lma, çarp??ma
 • Yanma
 • Çal?nma, çal?nmaya te?ebbüs
 • Sel ve su bask?n?
 • Deprem ve yanarda? püskürmesi
 • Grev, lokavt, karga?al?k, halk hareketleri, terör
 • Enflasyon (Üretici Fiyat Endeksi'ne göre)
 • Otomatik de?er art??? (ödenen hasar sonras? araç de?erinin primsiz olarak hasar öncesi mebla?a yükseltilmesi)
 • ?htiyari mali sorumluluk (arac?n i?letenine yöneltilebilecek sorumlulu?un Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas? limitleri üzerinde olan k?sm?n?n - bedeni ve maddi olmak üzere - temin edilmesi)
 • Ferdi Kaza Sigortas? (Bir kaza neticesinde araçta seyahat eden yolcu, sürücü ve sürücü yard?mc?lar?n?n isim belirtilmeden ya?am kayb?, sürekli sakatl?k ve tedavi masraflar?n?n kar??lanmas?)

Oto Kasko Sigortas?'n?n teminat kapsam?, istenildi?i taktirde a?a??daki ek teminatlarla geni?letilebilmektedir.

 • Sigara yan???
 • Yetkili olmayan ki?ilerce çekilme
 • Asistans hizmetleri (A??r Ticari AraçlarHafif Ticari AraçlarMotorsiklet ve Hususi Araçlar)
 • K?ymet kazanma (poliçe teminat?na giren herhangi bir hasar sonucunda ödenecek tazminat tutar?ndan eskime dü?ülmemesi)
 • S?f?r kilometre hususi araçlara, araç al?nd???nda sigortalanmas? ?art?yla, arac?n çal?nmas? ya da tam ziya olmas? halinde anahtar teslim de?erinin ödenmesi
 • Arac?n anahtar?n?n kaybolmas?, çal?nmas? nedeniyle arac?n güvenli?ini sa?lamak için yap?lan anahtar?n kopyalanmas?, alarm veya immobilizerin yeniden kodlanmas?, komple kilit kontak setinin de?i?tirilme masraflar?n?n kar??lanmas?
 • Araçta bulunan çanta, gözlük vb ki?isel e?yan?n poliçe üzerinde belirtilen rakam dahilinde temin edilmesi
 • Hukuksal Koruma Teminat?: Araç sahibi veya sürücü s?fat? ile size veya arac?n?za yüklenebilecek sorumluluklarda hukuksal ç?kar?n?z? koruyabilir, uyu?mazl?klar? önleyebilmek için açaca??n?z davan?n masraflar?n? kar??layabiliriniz.

Hasars?zl?k koruma teminat?na sahip poliçelerde, poliçe süresi içinde olu?abilecek tek bir hasarda, hasar?n tazmininden sonra yenileme döneminde hasars?zl?k indirimi, geçmi? dönem ile ayn? oranda devam edecektir.

Hasars?zl?k indirimi uygulamam?z, ses-görüntü ve ileti?im cihazlar? ile deprem primleri hariç olmak kayd?yla, kasko net primi üzerinden ve birinci yenileme döneminden ba?lamak üzere, dört ard???k kademede yap?lmaktad?r. Tek cam ve tek radyo-teyp hasarlar?nda, hasars?zl?k indirimi anla?mal? cam ve radyo-teyp servislerimizin kullan?lmas? halinde, hasars?zl?k indirimi devam etmektedir. Anla?mal? servis kullan?lmaz, ancak ba?ka hasar da olmaz ise; poliçe, üzerinde yaz?l? indirim oran? ile yenilenmektedir.

Kasko poliçelerimizin fiyatland?r?lmas?nda, hususi kullan?ml? araçlar için bayan-erkek sürücü ayr?m? yap?lmakta, ayr?ca erkek sürücüler için ya? aral?klar?na göre indirimler uygulanmaktad?r.