Alt Kategori
Yang?n Sigortalar?

Yang?n Sigortas? TEKL?F AL

Yang?n sigortas? özel veya ticari amaçla kullan?lan her türden bina ve muhteviyat?, kendili?inden meydana gelen yang?n, y?ld?r?m, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden oldu?u fiziki hasarlara kar?? teminat alt?na alan sigortad?r. Ayr?ca, meydana gelmi? olan yang?n? söndürmek, dolay?s?yla muhtemel hasar? azaltmak amac?yla, su veya ba?ka bir kimyevi madde ile yap?lan müdahalelerin sonucunda ortaya ç?kan fiziki hasarlar da, bu sigortan?n kapsam?na dahildir. 
 
Standart yang?n poliçesinde hariç tutulmu? grev, lokavt, karga?al?k, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, deprem ve yanarda? püskürmesi, f?rt?na, kar a??rl???, sel veya su bask?n?, yer kaymas?, dahili su ve kara, hava ve deniz ta??tlar?n?n sigortal? k?ymete çarpmas? gibi ek tehlikeler olarak adland?r?lan risklerin yan? s?ra, meydana gelmi? olan fiziki bir hasara ba?l? olarak ortaya ç?kan mali hasarlar, enkaz kald?rma masraflar?, kira kayb? ve yang?n ve infilak mali sorumlulu?u da, yine yang?n sigortas? kapsam?nda temin edilebilmektedir. 
 
Bu bran?taki önemli husus, yang?n sigortas?nda kullan?lan “bina de?eri” teriminin sigortal? k?ymetin tamam?yla yeniden in?as? halinde olu?acak maliyeti kastetti?idir. Bu maliyetin içinde arsa de?eri ve binan?n bulundu?u bölgeye göre olu?an de?eri yer almamaktad?r. Yap? tipine ve kullan?lan in?aat malzemesinin kalitesine göre bu maliyetler yakla??k olarak hesaplan?r. 
 
Sava?, iç sava?, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlar?n gerektirdi?i askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar, herhangi bir nükleer yak?ttan meydana gelen zararlar, kamu otoritesi taraf?ndan sigortal? ?eyler üzerinde yap?lacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen zararlar ve yang?n ç?karmaks?z?n kavrulma neticesinde meydana gelen zararlar sigorta teminat?n?n d???ndad?r.
 
Ayr?ca yang?n sigortas? yapt?rmadan yukar?da say?lan ek teminatlar al?namaz.
 
Sigorta ?irketleri konutlar ve i?yerleri için paket poliçeler düzenleyerek, yukar?da say?lan teminatlar? tek poliçeyle güvence alt?na almaktad?rlar. Paket poliçeler ile yang?n, yang?n mali sorumluluk, yang?n?n birçok ek teminat? ve h?rs?zl?k, cam k?r?lmas? ve ferdi kaza teminatlar? birlikte verilmektedir.

??yeri Paket Sigortalar?

??yeriniz hem sizin hem de çal??anlar?n?z?n gelece?idir! ??yeri Paket Sigortalar? ile i?yerinizde olu?abilecek her türlü kazaya kar?? güvence alt?na al?n?rs?n?z.

Klasik Yang?n Sigortas? Teminatlar?

??yerinizi ve içinde bulunan emtia, demirba?, makine, kasa ve yazar kasa muhteviyatlar? için yang?n, y?ld?r?m, infilak, dahili su hasarlar?, duman, hava ta??tlar?, kara ta??tlar?, f?rt?na, yer kaymas?, kar a??rl???, dolu, grev, lokavt, karga?al?k, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve h?rs?zl?k rizikolar?n?n gerçekle?mesinden do?acak zararlar teminat alt?na al?nmaktad?r.

?ste?e ba?l? olarak sel ve su bask?n?, deprem, yanarda? püskürmesinden do?acak zararlar da teminat alt?na al?n?r.


Mali Sorumluluklar

 • Kirac?n?n mal sahibine kar?? sorumlulu?u
 • Mal sahibinin kirac?ya kar?? sorumlulu?u
 • Mal sahibi veya kirac?n?n kom?uluk sorumlulu?u
 • ??letme ve ürün mali sorumluluk
 • ??veren sorumluluk

Di?er Teminatlar

 • Kirac?n?n veya mal sahibinin kira kayb?
 • Geçici i?yeri masraflar?
 • ?? durmas?
 • Enkaz kald?rma masraflar?
 • Cam k?r?lmas?
 • Ferdi kaza
 • Emniyeti suistimal

Bizim Konut Sigortalar?

?ster kirac? olun, ister ev sahibi evinizin ya da e?yan?z?n u?rayabilece?i zararlara kar?? önleminizi bugünden al?n. Bizim Konut Sigortalar? ile ya?am alan?n?z? güvence alt?na alal?m...

Klasik Yang?n Sigortas? Teminatlar?

Evinizin ve e?yan?z?n u?rayabilece?i yang?n, y?ld?r?m, infilak, sel ve su bask?n?, dahili su, duman, f?rt?na, dolu ve yer kaymas?, hava ve kara ta??tlar? çarpmas?, h?rs?zl?k, kar a??rl???, grev, lokavt, karga?al?k, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör rizikolar?ndan do?acak zararlar ile iste?e ba?l? olarak alabilece?iniz, deprem yanarda? püskürmesi rizikolar?ndan do?acak zararlar teminat alt?na al?n?r.

Mali Sorumluluklar

 • Kirac?n?n mal sahibine kar?? sorumlulu?u
 • Mal sahibinin kirac?ya kar?? sorumlulu?u
 • Mal sahibi veya kirac?n?n kom?uluk sorumlulu?u
 • Aile mesuliyeti

Di?er Teminatlar

 • Kira kayb?
 • Geçici ikametgah masraflar?
 • Enkaz kald?rma masraflar?
 • Yak?t s?zmas?
 • Kazaen k?r?lma
 • Riziko adresi d???nda bulunan e?yalar?n u?rayaca?? zararlar
 • Ferdi kaza
 • Elektrik hasarlar? ve elektrik hasarlar?na ba?l? g?da bozulmas?
 • Tamirci ve temizlikçilerin verece?i zararlar
 • Ortak k?s?mlardaki e?yalar?n zarar görmesi
 • %10 limitle eksik sigortadan koruma
 • Yeni de?er klozu
 • Misafir e?yalar?n?n u?rayaca?? zararlar
 • Hukuksal koruma, hasars?zl?k koruma, hasars?zl?k indirimi
 • Elektronik cihaz hasarlar?
 • Makine k?r?lmas? hasarlar?
 • Banka kasalar?ndaki h?rs?zl?k
 • Bina üzerindeki sabit k?ymetlerin h?rs?zl???
 • Ki?isel gasp-h?rs?zl?k
 • H?rs?zl?k ve gasp sonras? ç?kar?lacak belgelerin masraflar?
 • ?zolasyon hasarlar?
 • Kaz? sonucu yer kaymas?
 • Akvaryumdan su s?zmas?
 • Bahçe mobilyalar? h?rs?zl???
 • Hastahanede h?rs?zl?k
 • Çevre düzenlemesi
 • Garajdaki araçlar

Zorunlu Deprem Sigortas?

Depremin sahip olduklar?n?z? elinizden almas?na müsaade etmeyin! Zorunlu Deprem Sigortas? yapt?r?n, gelece?e güvenle bak?n...

587 say?l? Kanun Hükmünde Kararname gere?ince 634 say?l? Kat Mülkiyeti Kanunu kapsam?ndaki ba??ms?z bölümler, tapuya kay?tl? ve özel mülkiyete tabi ta??nmazlar üzerinde mesken olarak in?a edilmi? binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro vb. amaçlarla kullan?lan ba??ms?z bölümler ve do?al afetler nedeniyle devlet taraf?ndan yapt?r?lan veya verilen kredi ile yap?lan meskenler Zorunlu Deprem Sigortas?'na tabidir.

Bu sigorta ile; depremin, yang?n, infilak ve yer kaymas? dahil, sigortal? binalarda ve temellerinde, do?rudan neden olaca?? maddi zararlar (merdivenler, asansörler, çat?lar ve bacalarda meydana gelenler de dahil olmak üzere), sigorta bedeline kadar Do?al Afet Sigortalar? Kurumu taraf?ndan teminat alt?na al?nm??t?r.

Sigorta Kapsam? D???nda Kalan Binalar

 • Kamu kurum ve kurulu?lar?na ait binalar
 • Köy yerle?im alanlar?nda yap?lan binalar
 • Tamam? ticari veya s?nai amaçlarla kullan?lan binalar
 • 27 Aral?k 1999 tarihinden sonra in?a edilmi? olan ancak ilgili mevzuat 
  çerçevesinde in?aat ruhsat? bulunmayan binalar.

Sigorta Teminat? D???nda Kalan Haller

 • Enkaz kald?rma masraflar?, yer kaymas?, i? durmas?, kira kayb?, alternatif ikametgah ve i?yeri masraflar?, mali sorumluluklar ve benzeri ba?kaca ileri sürülebilecek di?er bütün dolayl? zararlar
 • Her türlü ta??n?r mal, e?ya ve benzerleri
 • Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar
 • Manevi tazminat talepleri

Sigorta Bedelinin Tespiti

Sigorta bedelinin tespitinde, sigorta edilen meskenin yap? tarz? için Hazine Müste?arl???'nca yay?mlanan "Zorunlu Deprem Sigortas? Tarife ve Talimat?"nda belirlenen metrekare bedeli ile ayn? meskenin brüt yüzölçümünün çarp?lmas? sonucu bulunan tutar esas al?n?r. Zorunlu deprem sigortas? yap?lan bir meskenin sigorta bedeli, hiçbir ?ekilde "Zorunlu Deprem Sigortas? Tarife ve Talimat?"nda belirlenen azami teminat tutar?ndan çok olamaz.

Tarifede belirtilen metrekare bedeli ile ayn? meskenin brüt yüzölçümünün çarp?lmas? sonucunda bulunan zorunlu deprem sigorta bedelinin azami teminat tutar?n?n üzerinde kalmas? durumunda, meskenin gerçek de?erine kadar olan k?s?m için ?irketimiz taraf?ndan ihtiyari deprem teminat? verilmektedir.

Sigorta Priminin Tespiti

Evinizin DASK sigorta primini hesaplamak için t?klay?n?z.

T?p Paket Sigortas?

T?p Paket Sigortas? yapt?r?n binan?z ve içindekileri güvence alt?na al?n!

Klasik Yang?n Sigortas? Teminatlar?

T?p Paket Sigortas?; bina, emtia, demirba?, makina, kasa ve yazar kasa muhteviyatlar? için yang?n, y?ld?r?m, infilak, sel ve su bask?n?, dahili su hasarlar?, duman, hava ta??tlar?, kara ta??tlar?, f?rt?na, yer kaymas?, tesis çevresinde yap?lacak kaz?lar sonucu yer kaymas?, kar a??rl???, dolu, grev, lokavt, karga?al?k, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve h?rs?zl?k rizikolar?n?n gerçekle?mesinden do?abilecek zararlar ile iste?e ba?l? olarak alabilece?iniz deprem ve yanarda? püskürmesi rizikolar?ndan do?abilecek hasarlar? teminat alt?na al?r.


Mali Sorumluluklar

 • Kirac?n?n mal sahibine kar?? sorumlulu?u
 • Mal sahibinin kirac?ya kar?? sorumlulu?u
 • Mal sahibi veya kirac?n?n kom?uluk sorumlulu?u
 • 3. ?ah?s sorumluluk
 • Mesleki sorumluluk
 • ??veren sorumluluk
 • Ekstra sorumluluk

Di?er Teminatlar

 • Kirac?n?n kira kayb?
 • Alternatif i?yeri masraflar?
 • Geçici adres teminat?
 • ?? durmas?
 • Enkaz kald?r?lmas?
 • H?rs?zl?k
 • Cam ve tabela k?r?lmas?, cam ihtiva eden dolaplar?n herhangi bir sebeple devrilmesi sonucu emteada meydana gelebilecek hasarlar
 • Elektronik cihaz
 • T?bbi cihazlar için elektronik cihaz
 • Makine k?r?lmas?
 • Elektrik hasarlar?
 • So?utucu cihazlarda ürün bozulmas?
 • Yak?t s?zmas?
 • Tamirci, temizlikçi ve tedarikçi gibi üçüncü ?ah?slar?n verebilece?i zararlar
 • ??letmenizde gerçekle?tirebilece?iniz tamir ve in?aatlarda olu?abilecek zararlar
 • Çevre düzenlemeleri ve peyzaj
 • Ferdi kaza
 • Emniyeti suistimal
 • Ta??nan para
 • Kasa h?rs?zl?k
 • Yazar kasa h?rs?zl?k
 • Manevi tazminat talepleri
 • Ar?zi in?aat
 • Asistans

Eczane Paket Sigorta Poliçesi

Eczanenizde ya?anacak en küçük aksakl?k, hastalar ve sizin için önemli bir risk olu?turur... Biz Eczane Paket Sigorta Poliçesi ile i?yerinizi güvence alt?na alal?m, siz sadece i?inizin keyfini ya?ay?n.

Klasik Yang?n Sigortas? Teminatlar?

Klasik Yang?n Sigortas? Teminatlar? ile bina, emtia, demirba?, makina, kasa ve yazar kasa muhteviyatlar? için yang?n, y?ld?r?m, infilak, dahili su hasarlar?, duman, hava ta??tlar?, kara ta??tlar?, f?rt?na, yer kaymas?, kar a??rl???, dolu, deprem, yanarda? püskürmesi, grev, lokavt, karga?al?k, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve h?rs?zl?k rizikolar?n?n gerçekle?mesinden do?acak zararlar ile iste?e ba?l? olarak alabilece?iniz sel ve su bask?n? rizikolar?ndan do?acak zararlar teminat alt?na al?n?r.

Mali Sorumluluklar

 • Kirac?n?n mal sahibine kar?? sorumlulu?u
 • Mal sahibinin kirac?ya kar?? sorumlulu?u
 • Mal sahibi veya kirac?n?n kom?uluk sorumlulu?u
 • 3. ?ah?s sorumluluk
 • Mesleki sorumluluk
 • ??veren sorumluluk

Di?er Teminatlar

 • Kirac?n?n kira kayb?
 • Alternatif i?yeri masraflar?
 • Geçici adres teminat?
 • ?? durmas?
 • Enkaz kald?r?lmas?
 • Cam ve tabela k?r?lmas?, raf/vitrinlerin herhangi bir sebeple devrilmesi sonucu emtiada meydana gelebilecek hasarlar
 • Elektronik cihaz
 • Makine k?r?lmas?
 • Elektrik hasarlar?
 • So?utucu cihazlarda ürün bozulmas?
 • Nöbet özel ?art? (Nöbet çizelgesinde belirtilen tarihlerde, emtia hasarlar?nda %30'una kadar eksik sigorta uygulanmayacakt?r.)
 • Ferdi kaza
 • Emniyeti suistimal
 • Ta??nan para
 • Kasa h?rs?zl?k
 • Yazar kasa h?rs?zl?k
 • Kasadaki reçeteli ilaçlar
 • Reçete ve kupür h?rs?zl?k
 • Asistans

E?itim Paket Sigortas?

Ö?renciler bizim gelece?imizdir! E?itim Paket Sigortas? ile e?itimi aksatacak tüm risklere kar?? onlara güvenli bir ortam sa?lay?n...

Klasik Yang?n Sigortas? Teminatlar?

E?itim Paket Sigortalar? ile bina, emtia, demirba?, makine için yang?n, y?ld?r?m, infilak, sel ve su bask?n?, dahili su hasarlar?, duman, hava ta??tlar?, kara ta??tlar?, f?rt?na, yer kaymas?, tesis çevresinde yap?lacak kaz?lar sonucu yer kaymas?, kar a??rl???, dolu, grev, lokavt, karga?al?k, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve h?rs?zl?k rizikolar?n?n gerçekle?mesinden do?acak zararlar ile iste?e ba?l? olarak alabilece?iniz deprem ve yanarda? püskürmesi, kasa ve yazar kasalar?n?z?n muhteviyatlar? için yang?n rizikosunun gerçekle?mesi sonucu olu?abilecek kay?plar teminat alt?na al?n?r.

Mali Sorumluluklar

 • Kirac?n?n mal sahibine kar?? sorumlulu?u
 • Mal sahibinin kirac?ya kar?? sorumlulu?u
 • Mal sahibi veya kirac?n?n kom?uluk sorumlulu?u
 • 3. ?ah?s sorumluluk
 • Mesleki sorumluluk
 • ??veren sorumluluk

Di?er Teminatlar

 • Kirac?n?n kira kayb?
 • Alternatif i?yeri masraflar?
 • Geçici adres teminat?
 • ?? durmas?
 • Enkaz kald?r?lmas?
 • H?rs?zl?k
 • Cam ve tabela k?r?lmas?, cam ihtiva eden dolaplar?n herhangi bir sebeple devrilmesi sonucu emteada meydana gelebilecek hasarlar
 • Elektronik cihaz
 • Makine k?r?lmas?
 • Elektrik hasarlar?
 • Yak?t s?zmas?
 • Tamirci, temizlikçi, tedarikçi, sa?l?k personeli gibi üçüncü ?ah?slar?n verebilece?i zararlar
 • ??letmenizde gerçekle?tirebilece?iniz tamir ve in?aatlarda olu?abilecek zararlar
 • G?da zehirlenmeleri
 • Ferdi kaza (örenci, ö?retmen, idari personel ve tüm ziyaretçiler için)
 • Hukuksal koruma
 • Ö?rencilerin bina ve e?yalara verebilece?i zararlar
 • Çevre düzenlemeleri ve peyzaj
 • Emniyeti suistimal
 • Ta??nan para
 • Kasa h?rs?zl?k
 • Binaya ait h?rs?zl?k
 • Yazar kasa h?rs?zl?k
 • Ar?zi in?aat
 • Otomatik ikame
 • Manevi tazminat talepleri
 • Asistans hizmetleri

Akaryak?t Paket Sigortas?

??inizi ?ansa b?rakmay?n, istasyonunuzda gerçekle?ebilecek kaza ve afetlere kar?? Akaryak?t Paket Sigortas? yapt?r?n!

Klasik Yang?n Sigortas? Teminatlar?

Akaryak?t Paket Sigortas? ile istasyonunuzda gerçekle?ebilecek yang?n, y?ld?r?m, infilak, dahili su, f?rt?na, hava ve kara ta??tlar?n?n çarpmas?, duman, yer kaymas?, kar a??rl???, dolu, grev, lokavt, karga?al?k, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, h?rs?zl?k ile iste?e ba?l? olarak alabilece?iniz deprem ve yanarda? püskürmesi, sel ve su basmas? gibi riskler teminat alt?na al?n?r.

Mali Sorumluluklar

 • Kirac?n?n mal sahibine kar?? sorumlulu?u
 • Mal sahibinin kirac?ya kar?? sorumlulu?u
 • Mal sahibi veya kirac?n?n kom?uluk sorumlulu?u
 • ??letme mesleki sorumluluk
 • 3. ?ah?s mali mesuliyet

Di?er Teminatlar

 • Cam k?r?lmas?
 • Ferdi kaza
 • Kira kayb?
 • Tank delinmesi
 • Kar kayb?
 • Çevre kirlili?i
 • Ta??nan para ve k?ymet
 • Pompac? para ve h?rs?zl?k
 • Aç?ktaki k?ymetler için f?rt?na
 • Tabela camlar?
 • Makine k?r?lmas?
 • Emniyeti suistimal
 • Elektronik cihaz
 • Hortum kopmas?
 • Enkaz kald?rma