Alt Kategori
Tar?m Sigortalar?

Tar?m Sigortalar? TEKL?F AL PR?M HESAPLA

Dolu Sigortalar?

Dolu Sigortalar? ile ürününüz, dolu ya?mas? ve yang?n nedenleriyle olu?abilek ürün ve kalite kayb? risklerine kar?? güvence alt?nda.

Dolu (Aç?kta Yeti?tirilen Ürünler): Dolu taneleri vuru?unun do?rudan do?ruya tar?m ürünlerinin miktar?nda meydana getirdi?i eksilmeyi kar??lar.

Yang?n (Hububat Ürünleri): Dolu teminat? ile birlikte iste?e ba?l? olarak verilir, tarla ürünlerinde yang?n?n verece?i zararlar? kar??lar.

Kalite Kayb? (Sofral?k Sebze ve Meyvelerde Doludan Ötürü): Dolu taneleri vuru?unun do?rudan do?ruya tar?m ürünlerinin kalitesinde meydana getirdi?i de?i?ikliklerden dolay? olabilecek zararlar? kar??lar. Dolu ana teminat? ile birlikte iste?e ba?l? olarak verilir.

 

 

Sera Sigortalar?

Emekleriniz bir anda uçup gitmesin... Cam Sera Sigortas? ve Plastik Sera Sigortas? yapt?r?n ürünlerinizi olas? risklere kar?? güvence alt?na al?n!

Cam Sera Sigortalar?: Dolu, f?rt?na, yang?n-y?ld?r?m-patlama, deprem-yer kaymas?-yanarda? püskürmesi, GLHH- kötü niyetli hareketler, hava ve kara ta??tlar? çarpmas? teminatlar? verilir.

Plastik Sera Sigortalar?: Dolu, yang?n-y?ld?r?m-patlama, deprem-yer kaymas?-yanarda? püskürmesi, GLHH-kötü niyetli hareketler, hava ve kara ta??tlar? çarpmas? teminatlar? verilir.

 

 

Hayvan Hayat Sigortalar?

Hayvan Hayat Sigortalar? ile büyükba? ve küçükba? hayvanlar?n?z olas? risklere kar?? güven alt?nda!

Hayvan Hayat Sigortalar?, büyük ve küçükba? hayvanlar?n her türlü adi ve bula??c? hastal?k, kaza, yaralanma ile f?rt?na, y?ld?r?m, yer sars?nt?s?, su bask?n? ve yang?n gibi risklere kar?? sigortalanmas?n? içerir.

 

 

TARS?M (Tar?m Sigortalar? Havuzu) Hakk?nda

Kurumumuz arac?l??? ile TARS?M A.? sistemi kullan?larak olu?turulan poliçeleri bu sayfada inceleyebilirsiniz.

Çiftçi kay?t sisteminde;

  • Arazi ve yeti?tiricili?i yap?lan ürün bilgilerinin güncel olarak mevcut oldu?u tüm özel ve tüzel ki?ilikler için devlet destekli bitkisel ürün sigortalar? poliçeleri
  • Bir i?letme numaras?na sahip hayvansal üretim i?letmelerinde, mevcut tüm büyükba? ve kanatl? hayvanlar için devlet destekli hayvan hayat sigortalar? poliçeleri
  • Örtüalt? kayd? bulunan ve sera tipi, sera içinde yeti?tirilen ürün ile sera teknik detay bilgileri güncel olarak mevcut tüm seralar için devlet destekli sera sigortalar? poliçeleri
  • Su ürünleri kay?d? bulunan tesislerde yeti?tiricili?i yap?lan su ürünlerinin devlet destekli sigorta poliçeleri

Kurumumuz arac?l??? ile TARS?M A.? (Tar?m Sigortalar? Havuzu ??letmesi A.?) sistemi kullan?larak olu?turulmaktad?r.

Detayl? bilgi için t?klay?n?z.