Bilgileriniz Bizimle

ASYILDIZ Sigorta Arac?l?k Hizmetleri Ltd. ?ti.'nin web sitesini ziyaret edenlerin, "Teklif Al Formlar? ve/veya ileride olaca?? veya geli?tirilece?i "Üyelik" ve "Takip" Sistemleri arac?l??? ile verilen bilgileri/verileri korumay?, teklif olu?turabilme gere?i sigrta ?irketleri hariç, üçüncü ki?ilerle payla?mamay? ilke olarak benimsemi?tir.

ASYILDIZ Sigorta Arac?l?k Hizmetleri Ltd. ?ti., mü?terilerinin ki?isel bilgilerini web sitesinde sundu?u hizmetleri yürütebilmek, takibini sa?layabilmek için kullanmaktad?r. Mü?teri talebi d???nda veriler ba?ka amaçlar için kullan?lmaz.

ASYILDIZ Sigorta Arac?l?k Hizmetleri Ltd. ?ti. mü?teri bilgilerini yasal sorumluluklar? gere?i bu bilgileri payla?mak zorunda kalabilir (adli soru?turma, mahkeme karar? gibi). Dijital verilerin %100 bir teknolojik korumaya sahip olmad???, gayriyasal metodlarla bu verilerin risk alt?nda oldu?u herkesçe kabul edilmektedir. ASYILDIZ Sigorta Arac?l?k Hizmetleri Ltd. ?ti., gerekli güvenlik tedbirlerini almas?na ra?men korumakta %100 garanti veremez.

ASYILDIZ Sigorta Arac?l?k Hizmetleri Ltd. ?ti.'nin verid?i bu taahhüt, sitemizden yönlendirilmi? olsa bile ba?ka bir web adresleriyle payla??lan bilgilerin güvenli?ini sa?lama hükmünde de?ildir. Ba?ka bir web sitesinde Yeni veya farkl? detaylar isteyen farkl?/ayn? sözle?meler ASYILDIZ Sigorta Arac?l?k Hizmetleri Ltd. ?ti.'yi ba?amaz. Ziyaretçi veya sitemizden yönlenenler için bu sözle?meleri de okumalar? yararlar?na olacakt?r.