Alt Kategori
M?hendislik Sigortalar?

Mühendislik Sigortas? TEKL?F AL

 

Makine K?r?lmas? Sigortas?

??letmenizde olu?abilecek risklere kar?? önleminizi almak için Makine K?r?lmas? Sigortas? yapt?r?n, üretiminiz aksamas?n!

Makine K?r?lmas? Sigortas? ile i?letmenizdeki tüm üretim ve yard?mc? makineleriniz (tekstil, metal, deri, ah?ap, plastik, g?da, bask? ve ambalaj vb. makineleri) montaj ve tecrübe devreleri tamamland?ktan ve tam çal???r hale geçtikten sonra teminat alt?na al?nmaktad?r.

 

Makine K?r?lmas? Sigortas?'n?n, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya ç?kmak kayd?yla, otomatik olarak teminat alt?na ald??? ba?l?ca riskler ?unlard?r:

 • ??letme kazalar?
 • ?malat, montaj, i?çilik kusurlar?
 • Ya?lama kusurlar?
 • Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (voltaj dalgalanmalar?, k?sa devre/alevsiz yang?n, y?ld?r?m?n dolayl? etkileri)
 • F?rt?na
 • T?kanma, yabanc? maddelerin girmesi
 • ??letme personelinin veya üçüncü ?ah?slar?n ihmali, kusuru, hatas?, dikkatsizli?i, kötü niyeti

Makine K?r?lmas? Sigortas?'n?n teminat kapsam? a?a??da yaz?l? ek teminatlarla geni?letilebilmektedir:

 • Fiziki infilak
 • Makinelerin temel ve kaidelerinde meydana gelebilecek hasarlar
 • Grev, lokavt, karga?al?k, halk hareketleri, terör
 • Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masraflar?
 • Müteharrik i? makineleri (ekskavatör, dozer, loader, vinç, forklift, vb.) için geni? kasko (yang?n, deprem, sel, toprak çökmesi, kaya dü?mesi, çarpma, çarp??ma, devrilme, ayr?ca talep edilmesi halinde ek olarak h?rs?zl?k)

Makine K?r?lmas? Sigortas?'nda sigortaya esas olan k?ymet, makinelerin yeniye göre ikame bedelleridir. Zira bu sigorta kapsam?nda meydana gelen hasarlar büyük ço?unlukla k?smi hasarlard?r ve ar?zalanan parça yerine yenisi tak?ld???ndan hasar ödemesi de bu yeni parça bedeli üzerinden yap?l?r. Makine K?r?lmas? Sigortas? yap?lan sabit makineler için ayr?ca Yang?n Sigortas? yapt?r?lmas? da uygun olacakt?r.

 

Elektronik Cihaz Sigortas?

Elektronik Cihaz Sigorta's? yapt?r?n, i?iniz hiç aksamas?n! ??letmenizdeki tüm elektronik cihazlar? Elektronik Cihaz Sigortas? ile güvence alt?na al?yor, i?inizin aksamamas? için en uygun ?artlar? sunuyoruz...

??letmenizdeki tüm elektronik cihazlar?n?z? (sabit ofis cihazlar? - bilgisayar, yaz?c?, faks, fotokopi, telefon santrali, CNC makineler - tekstil ve torna makineleri, t?bbi cihazlar - ultrason, manyetik rezonans, bilgisayarl? tomografi, röntgen, gama kameralar, film bask? ve banyo cihazlar?, radyo ve televizyon istasyonlar?ndaki cihazlar vb.) montaj ve tecrübeleri tamamland?ktan ve tam çal???r hale geçtikten sonra teminat alt?na almaktad?r.

Elektronik Cihaz Sigortas?'n?n, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya ç?kmak kayd?yla, otomatik olarak teminat alt?na ald??? ba?l?ca riskler ?unlard?r:

 • ??letme personelinin veya üçüncü ?ah?slar?n ihmali, kusuru, hatas?, dikkatsizli?i, kötü niyeti
 • Hatal? dizayn ve malzeme
 • Elektrik enerjisinden kaynaklanan hasarlar (voltaj dalgalanmalar?, k?sa devre/alevsiz yang?n, y?ld?r?m?n dolayl? etkileri)
 • Yang?n, y?ld?r?m, infilak
 • Kavrulma, kararma, is, duman
 • F?rt?na, sel, yer kaymas?, toprak çökmesi
 • Dahili su
 • H?rs?zl?k ve h?rs?zl??a te?ebbüs

Elektronik Cihaz Sigortas?'n?n teminat kapsam? a?a??da yaz?l? ek teminatlarla geni?letilebilmektedir:

 • Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masraflar?
 • Seyyar ve ta??nabilir cihazlar?n sigortal? mahal d???ndaki ziya ve hasarlar?
 • Deprem
 • Grev, lokavt, karga?al?k, halk hareketleri, terör
 • Veri kayb?
 • Artan i? ve çal??ma masraflar?
 • Valf ve tüpler

Elektronik Cihaz Sigortas?'nda sigortaya esas olan k?ymet, cihazlar?n yeniye göre ikame bedelleridir. Zira bu sigorta kapsam?nda meydana gelen hasarlar büyük ço?unlukla k?smi hasarlard?r ve ar?zalanan parça yerine yenisi tak?ld???ndan hasar ödemesi de bu yeni parça bedeli üzerinden yap?l?r.

 

?n?aat All Risks Sigortas?

Siz sadece projenizle ilgilenin, ç?kabilecek tüm aksakl?klarla biz ilgileniriz! Ba?lad??? günden teslim edildi?i güne kadar in?aat projeleriniz ?n?aat All Risks Sigortas? ile güvence alt?nda...

?n?aat All Risks Sigortas?, her türlü in?aat projenizi (bina, yol, baraj, liman, kanalizasyon, içme suyu ve elektrik hatlar?, havaalan?, vb.), in?aat?n ba?lad??? ilk günden projenin tamamlanaca?? ya da teslim edilece?i güne kadar risklerinize uygun teminatlarla güvence alt?na al?r.

?n?aat All Risks Sigortas?'n?n, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya ç?kmak kayd?yla, otomatik olarak teminat alt?na ald??? ba?l?ca riskler ?unlard?r:

 • Deprem, sel, f?rt?na, toprak kaymas? ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü do?al afet
 • H?rs?zl?k ve h?rs?zl??a te?ebbüs
 • Yang?n, y?ld?r?m ve infilak
 • Hava ve kara ta??tlar? çarpmas?
 • ?antiye/i?letme kazalar?

?n?aat All Risks Sigortas?'n?n teminat kapsam?, a?a??da yaz?l? ek teminatlarla geni?letilebilmektedir:

 • Enkaz kald?rma masraflar?
 • ?n?aat makineleri
 • ?antiye tesisleri
 • Üçüncü ?ah?s mali sorumluluk
 • Bak?m devresi
 • Grev, lokavt, karga?al?k, halk hareketleri, terör
 • Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masraflar?

?n?aat All Risks Sigortas?'nda sigortaya esas olan k?ymet müemmen mebla?d?r. Proje ba?lang?c?nda sigorta bedeli olarak "ihale bedeli" esas al?nabilir. Ancak aslolan, sigorta bedelinin in?aat?n tamamlanaca?? tarihte ula?aca?? öngörülen maliyete e?it olmas?d?r.

 

 

Montaj All Risks Sigortas?

Siz i?inize konsantre olun, Montaj All Risks Sigortas? ile olas? risklere kar?? biz çözüm üretelim! Her türlü montaj projenizi; montaj? yap?lacak makinelerin ?antiye sahas?na varmas?ndan montajlar?n?n ve tecrübe devrelerinin tamamlanmas?na kadar risklerinize uygun teminatlarla güvence alt?na alal?m...

Montaj projene örnek olarak gübre fabrikalar?, g?da ve metal i?leme tesisleri, tekstil sektörü, tu?la fabrikalar?, ka??t, kereste ve deri sanayindeki makinelerin montajlar? gösterilebilir.

Montaj All Risks Sigortas?'n?n, ani ve beklenmedik sebeplerle ortaya ç?kmak kayd?yla, montaj kazalar?na ilave olarak otomatik teminat kapsam?na ald??? ba?l?ca riskler ?unlard?r:

 • Deprem, sel, f?rt?na, toprak kaymas? ve çökmesi dahil olmak üzere her türlü do?al afet
 • H?rs?zl?k ve h?rs?zl??a te?ebbüs
 • Yang?n, y?ld?r?m ve infilak
 • Hava ve kara ta??tlar? çarpmas?
 • Dört haftal?k tecrübe devresi

Montaj All Risks Sigortas?'n?n teminat kapsam? a?a??daki ek teminatlarla geni?letilebilmektedir:

 • Enkaz kald?rma masraflar?
 • Montaj i?lerini yerine getirmek için kullan?lan makine ve ekipmanlar
 • ?antiye tesisleri
 • Üçüncü ?ah?s mali sorumluluk
 • Dört haftay? a?an tecrübe devresi
 • Grev, lokavt, karga?al?k, halk hareketleri, terör
 • Hasar neticesinde gerekli fazla mesai ve seri nakliye masraflar?

 

Do?algaz Tesisat Sigortas?

Projelerinize ba?lad???n?z andan itibaren yan?n?zday?z... Do?algaz Tesisat Sigortas? kapsam?ndaki Montaj Tüm Riskler Teminat?, Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminat? ve Makine K?r?lmas? Teminat? ile projelerinizi güvence alt?na al?yoruz!

06.08.2004 tarih, 25545 say?l? Resmi Gazete'de yay?mlanan ve 01 Ekim 2004 tarihi itibar? ile yürürlü?e giren ilgili kanun maddesi gere?ince; do?algaz iç tesisat ve/veya dönü?üm projelerinde, projeye ba?lamadan önce "Do?algaz Tesisat Sigortas?" düzenlenmesi ve Do?algaz Da??t?m Firmas?'na, onay için sunulmas? zorunlulu?u getirilmi?tir. Bu kanun maddesine dayanarak, "Do?algaz Tesisat Sigortas?" ile ilgili projelerinizi güvence alt?na almaktay?z.

Teminat?n kapsam?:

 • Montaj Tüm Riskler Teminat?: Sigorta konusu iç tesisat?n yap?m?/dönü?ümü i?inin sözle?me süresi içinde yürütülmesi s?ras?nda sigorta ettirenin (sertifikal? firman?n) ihmal, kusur, hata ve dikkatsizli?inden dolay? sigorta kapsam?ndaki tesisatta meydana gelebilecek hasarlar? Montaj Tüm Riskler Sigortas? Genel ?artlar? çerçevesinde sözle?me bedeline kadar temin etmeyi,
 • Taahhüdün Yerine Getirilmemesi Teminat?: Sigorta ettirenin sigorta konusu tesisat ile ilgili taahhütlerini sözle?me süresi içinde yerine getirmemesi veya herhangi bir nedenle (mücbir sebepler hariç) sözle?me süresi içinde tamamlayamam?? olmas?ndan kaynaklanan zararlar?n kar??lanmas?n? sözle?me bedeline kadar temin etmeyi,
 • Makine K?r?lmas? Teminat?: Sigorta konusu iç tesisat?n devreye al?nmas? i?leminden ba?lamak üzere 12 ayl?k süre boyunca, sigorta kapsam?ndaki tesisatta meydana gelebilecek hasarlar? Makine K?r?lmas? Sigortas? Genel ?artlar? çerçevesinde Sözle?me bedeline kadar temin etmeyi,

kabul ve taahhüt eder.

Do?algaz yakan cihazlar da (kazan, kombi, soba, ?ofben vb.) poliçe teminat?na dahildir.