Alt Kategori
Ferdi Kaza Sigortas?

Karayolu Yolcu Ta??mac?l??? Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortas?

?ehirleraras? ve uluslararas? seyahat eden yolcular?, sürücüleri ve sürücü yard?mc?lar?n?, seyahatin ba?lang?c?ndan bitimine kadar geçen süre içinde, duraklamalar da dahil olmak üzere, kendi iradeleri d???nda meydana gelen ani ve harici olaylar sonucu ölüm ve sakatl?k hallerine kar?? sigortalayan poliçelerdir.

Poliçede kay?tl? ta??mac?n?n, Karayolu Ta??ma Kanununa istinaden yetki belgesine sahip olmas? gerekir.

Kapsama dahil olan teminatlar;
Ölüm
Yaralanma
Tedavi

Ferdi Kaza Sigortas?

Teminat Kapsam?


Ki?inin poliçe kapsam?nda tan?mlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya  sürekli olarak i? görme yetene?ini kaybetmesi durumunda, toplu bir para veya azami olarak belirlenmi? bir süre boyunca, ayl?k veya üç ayl?k gelir ?eklinde tazmin edilmesini sa?layan poliçelerdir. Poliçe, genellikle y?ll?k olarak düzenlenir ve dönem sonunda, sigortal?, prim ödemeye devam etmeye haz?r olsa dahi, sigortac?n?n poliçeyi yenilememe hakk? söz konusudur. Sigortal?n?n mesle?i, önemli bir risk de?erlendirme faktörü olmas?na kar??n, herhangi bir i?te çal??mayan ki?iler için de teminat verilebilmektedir. Ki?i kendi ad?na veya sigorta edilebilir menfaatin bulundu?u hallerde, bir ba?kas? ad?na da poliçe yapt?rabilmektedir. Bu poliçeler, kazaya ba?l?  olarak sigortal?n?n yapmak durumunda oldu?u tedavi harcamalar?n? da temin etmektedir.

Dikkat Edilecek Hususlar


?nsan hayat?n?n de?erini veya  organlar?n? yitirmesi sonucu, maddi kay?plar?n? belirlemek mümkün olmasa da, teminat limiti belirlemek gerekir. Sigorta teminat limitinin belirlenmesinde meslek, ya? gibi baz? özellikleri dikkate al?n?r. Bu limit sigortal?n?n talebine istinaden belirlenir.

Poliçe üzerinde yaz?l? teminat limiti çerçevesinde bütün dünyada geçerlidir.

Poliçeler genellikle y?ll?k olmakla birlikte bir y?ldan k?sa süreli de olabilmektedir.