Alt Kategori
Hastal?k-Sa?l?k

Sa?l?k Sigortas?

Sa?l?k sigortas? ki?ilerin, t?bbi yard?m, tedavi ve ilaç harcamalar?na kar?? teminat veren sigorta türüdür. Sigorta ?irketlerinin t?bbi dan??manlar?n?n onay? olmak kayd?yla, sigortal?n?n, ameliyat, uzun veya k?sa süreli tedaviler, ameliyat veya tedaviye ba?l? ilaç giderleri gibi tüm harcamalar?, azami limitlerle tam veya muafiyet olarak kar??lanmaktad?r. Sigorta ?irketlerinin uygulamalar?nda farkl?l?klar olmakla birlikte, periyodik olarak yap?lan sa?l?k kontrolleri, herhangi bir t?bbi nedeni olmaks?z?n ve buna benzer harcamalar, genel olarak teminat harici tutulmaktad?r.
 
Özel Sa?l?k Sigortalar?n?n ba?l?ca iki ana teminat? vard?r. Bunlardan ilki  “Yatarak Tedavi Teminat?” ikincisi ise “Ayakta Tedavi Teminat?d?r”. 
 
Yatarak Tedavi Teminat?, ameliyatl? ya da ameliyats?z hastanede yatarak yap?lan tedaviler için hastaneye yat?? ç?k?? dönemi içindeki, doktor, ameliyathane, asistan, anestezi, gerekli ve zorunlu di?er t?bbi hizmetlere ait sigortal?n?n hastanede tedavi gördü?ü süre içerisinde olu?acak giderler ile yo?un bak?m ve ambulans giderlerini kar??lar.
 
Ayakta Tedavi Teminat? ise doktor muayene, te?his yöntemleri (MR, tomografi ve laboratuar tetkikleri gibi), küçük müdahalelerin girdi?i ayakta tedaviler ve ilaç giderlerini kapsamaktad?r.
 
Ayr?ca bu iki ana teminat ba?l???na ek olarak, fazladan prim ödemek ko?ulu ile gözlük (cam/çerçeve/lens) ve di?in kapsand??? üçüncü bir teminat grubu vard?r.

 

Seyahat Sa?l?k

Seyahat sa?l?k sigortas? ula??m yollar?ndan herhangi birisini kullanarak yurt içinde, yurt d???na veya yurt d???ndan ülkemize seyahat edenleri, seyahatleri esnas?nda kar??la?abilecekleri sa?l?k risklerine kar?? koruyan bir özel sigorta türüdür. 
 
Sigortac?, seyahat s?ras?nda poliçenin geçerlilik tarihleri aras?nda meydana gelen bir kaza veya önceden mevcut bir duruma ba?l? olmayan hastal?k hali sonucunda, planlanan seyahat süresi d???nda meydana gelmemesi kayd?yla, sigortal?ya, poliçede belirtilen teminatlar? sa?lar.
 
Sigortan?n süresi yurt d???na yap?lan seyahatler için ülkemiz s?n?rlar?ndan ç?k?ld???n?n pasaportla tespit edildi?i an ba?lar, ülkemiz s?n?rlar?na girildi?inin pasaportla tespit edildi?i an sona erer. Yurt d???ndan yap?lan seyahatler için sigorta süresi ülkemiz s?n?rlar?na girildi?inin pasaportla tespit edildi?i an ba?lar yine ülke s?n?rlar? d???na ç?k?ld???n?n pasaportla tespit edildi?i an sona erer.
 
Yurt içinde yap?lan seyahatlerde ise sigortan?n süresinin ba?lang?c? ve biti?i sigorta poliçesinde belirtilir.
 
Sigortal?n?n sigorta ?irketinden alm?? oldu?u poliçeler asgari olarak a?a??daki teminatlar? içermek zorunda olup, sigorta ?irketleri bu teminatlarla ilgili limitleri poliçede gösterirler. 
 
   Ani rahats?zl?k ve hastal?klara ili?kin t?bbi tedavi teminat?
   Sigortal?n?n tedavinin verilebilece?i en yak?n sa?l?k kurulu?una seyahati veya nakli
   Sigortal?n?n taburcu olduktan sonra ikametgah adresine nakli
   Vefat eden sigortal?n?n nakli