Alt Kategori
Kara Ara?lar?

Kasko

Kasko Sigortas?; arac?, a?a??da yaz?l? tehlikelerin biri veya birkaç?na kar?? teminat alt?na al?r. Poliçede belirtilmeleri ko?uluyla, arac?n standard?n?n d???nda yer alan her türlü aksesuar ve ses, ileti?im, görüntü cihazlar? da sigorta kapsam? içindedir.

-Arac?n karayolunda kullan?labilen motorlu, motorsuz ta??tlarla müsademesi,

-Gerek hareket gerek durma halinde iken sigortal?n?n veya arac? kullanan?n iradesi d???nda araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit veya hareketli bir cismin çarpmas? veya arac?n böyle bir cisme çarpmas?, devrilmesi, dü?mesi, yuvarlanmas? gibi kazalar,

-Üçüncü ki?ilerin kötü niyet veya muziplikle yapt?klar? hareketler,

-Arac?n yanmas?,

-Arac?n çal?nmas? veya çal?nmaya te?ebbüs edilmesi.