Alt Kategori
Su Ara?lar?

Tekne – Deniz Araçlar?

Her türlü deniz arac?n?n deniz tehlikeleri nedeniyle u?rayabilecekleri hasarlara kar?? teminat sa?lamaktad?r. Ancak, deniz vas?talar?n?n in?as? ve denize indirilmeleri s?ras?nda meydana gelmesi muhtemel hasarlar da, tekne sigortalar? kapsam?nda de?erlendirilmektedir. Tekne sigortas?nda teminat kapsam? Londra Sigortac?lar Enstitüsü Tekne Klozlar? ile belirlenmektedir.

Tekne sigortas?nda, batma, yanma, infilak, karaya vurma, s??l??a bindirme, oturma, f?rt?na, alabora olma, bir ba?ka gemi veya tekne ile çat??ma, çat??madan do?an sorumluluk, güvence alt?na al?nan rizikolardan do?an kurtarma masraflar?, dava ve say masraflar?, mü?terek avarya hasar ve masraflar?, tekne ve makinelerdeki gizli kusur, yükleme veya bo?altma s?ras?nda tekneye gelen hasarlar, harp ve grev rizikolar? d???ndaki rizikolar kapsam d???nda tutulmaktad?r.