Alt Kategori
Nakliyat

Emtea

Kara, deniz, hava ve demir yoluyla bir yerden di?er bir yer ta??nmakta olan her türlü yükün, ta??nmalar? s?ras?nda kar??la?abilecekleri tehlikelerden kaynaklanan hasarlara kar?? teminat sa?lamaktad?r.

Emtia nakliyat sigortas?nda, sigortal?n?n kasti hareketlerinden meydana gelen zararlar, ola?an akma, fire, a??nma veya y?pranmadan kaynaklanan hasarlar, mallar?n kendi kusuru veya ambalaj yetersizli?inden kaynaklanan hasarlar kar??lanmamaktad?r.

Sava?, grev, karga?al?k ve halk hareketleri gibi rizikolar ayr?ca sigorta edilebilmektedir. Emtia nakliyat sigortas? sefer esas? ile yap?lmakta, sürekli sevk?yat yapt?ran sigortal?lar için nakliyat sigortalar?nda abonman poliçeleri yap?lmakta ve her seferin bildirilmesi, geç bildirim, unutulma gibi olumsuzluklar ortadan kald?r?lmaktad?r.
 
Emtia nakliyat sigortas?nda sigortal?, tedbirli davranmak ve naklettirdi?i mallar?n korunmas? için kendine dü?en önlemleri almakla yükümlüdür. Ayr?ca, ta??nacak mallarla ilgili olarak sigortac?ya verilecek bilgilerin ta??ma belgelerindeki bilgilerden farkl? olmamas? gerekir.

K?ymet

K?ymetli maden, evrak, para ve benzer ?eylerin ta??nmalar? s?ras?nda söz konusu olabilecek tehlikelere kar?? teminat sa?lamaktad?r.
 
K?ymet nakliyat sigortas?nda, para ve de?erli kâ??tlar, ola?an ta??ma ko?ullar?na uygun olarak, ki?i beraberinde veya ta??y?c? araçta sorumlu ki?iye teslim edilmi? olmal?d?r. Teminat, sigorta konusu k?ymetlerin nakliyatç?lara iletilmesinden al?c?ya teslimine kadar geçecek süre içinde olu?acak ziya ve hasarlar? k?ymet nakliyat poliçesi genel ?artlar? çerçevesinde ve silahl? gasp ve soygun rizikosu da dahil olmak üzere kar??lar. K?ymet nakliyat sigortas?, k?ymetlerin nominal de?eri üzerinden ve sefer esas?na göre yap?l?r.