Alt Kategori
Yang?n ve Do?al Afetler

Yang?n Sigortalar?

Yang?n sigortas? özel veya ticari amaçla kullan?lan her türden bina ve muhteviyat?, kendili?inden meydana gelen yang?n, y?ld?r?m, infilak ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden oldu?u fiziki hasarlara kar?? teminat alt?na alan sigortad?r. Ayr?ca, meydana gelmi? olan yang?n? söndürmek, dolay?s?yla muhtemel hasar? azaltmak amac?yla, su veya ba?ka bir kimyevi madde ile yap?lan müdahalelerin sonucunda ortaya ç?kan fiziki hasarlar da, bu sigortan?n kapsam?na dahildir. 
 
Standart yang?n poliçesinde hariç tutulmu? grev, lokavt, karga?al?k, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör, deprem ve yanarda? püskürmesi, f?rt?na, kar a??rl???, sel veya su bask?n?, yer kaymas?, dahili su ve kara, hava ve deniz ta??tlar?n?n sigortal? k?ymete çarpmas? gibi ek tehlikeler olarak adland?r?lan risklerin yan? s?ra, meydana gelmi? olan fiziki bir hasara ba?l? olarak ortaya ç?kan mali hasarlar, enkaz kald?rma masraflar?, kira kayb? ve yang?n ve infilak mali sorumlulu?u da, yine yang?n sigortas? kapsam?nda temin edilebilmektedir. 
 
Bu bran?taki önemli husus, yang?n sigortas?nda kullan?lan “bina de?eri” teriminin sigortal? k?ymetin tamam?yla yeniden in?as? halinde olu?acak maliyeti kastetti?idir. Bu maliyetin içinde arsa de?eri ve binan?n bulundu?u bölgeye göre olu?an de?eri yer almamaktad?r. Yap? tipine ve kullan?lan in?aat malzemesinin kalitesine göre bu maliyetler yakla??k olarak hesaplan?r. 
 
Sava?, iç sava?, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunlar?n gerektirdi?i askeri hareketler nedeniyle meydana gelen zararlar, herhangi bir nükleer yak?ttan meydana gelen zararlar, kamu otoritesi taraf?ndan sigortal? ?eyler üzerinde yap?lacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen zararlar ve yang?n ç?karmaks?z?n kavrulma neticesinde meydana gelen zararlar sigorta teminat?n?n d???ndad?r.
 
Ayr?ca yang?n sigortas? yapt?rmadan yukar?da say?lan ek teminatlar al?namaz.
 
Sigorta ?irketleri konutlar ve i?yerleri için paket poliçeler düzenleyerek, yukar?da say?lan teminatlar? tek poliçeyle güvence alt?na almaktad?rlar. Paket poliçeler ile yang?n, yang?n mali sorumluluk, yang?n?n birçok ek teminat? ve h?rs?zl?k, cam k?r?lmas? ve ferdi kaza teminatlar? birlikte verilmektedir. 

 

Zorunlu Deprem Sigortas?

Zorunlu Deprem Sigortas? ile, depremin, yang?n, infilak ve yer kaymas? dahil, sigortal? binalarda ve temellerinde, do?rudan neden olaca?? maddi zararlar, sigorta bedeline kadar Do?al Afet Sigortalar? Kurumu (DASK) taraf?ndan teminat alt?na al?nm??t?r.
 

Teminat?n Kapsam?


27 Eylül 2000 tarihinde yürürlü?e giren Zorunlu Deprem Sigortas?’n?; 
- 587 say?l? Kanun Hükmünde Kararname gere?ince, 634 say?l? Kat Mülkiyeti Kanunu kapsam?ndaki ba??ms?z bölümler (Ortak yerler dahil), 
- Tapuya kay?tl? ve özel mülkiyete tabi arazi ve arsalar üzerinde mesken olarak in?a edilmi? binalar, 
- Bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullan?lan ba??ms?z bölümler, 
- Do?al afetler nedeniyle devlet taraf?ndan yapt?r?lan veya verilen kredi ile yap?lan meskenler yapt?rmak zorundad?r.
 
Kamu kurum ve kurulu?lar?na ait binalar, köy yerle?im alanlar?nda yap?lan binalar, tamam? ticari veya s?nai amaçla kullan?lan binalar ve 27 Aral?k 1999 tarihinden sonra in?a edilmi? olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde in?aat ruhsat? bulunmayan binalar Zorunlu Deprem Sigortas? kapsam? d???ndad?r.
 
Enkaz kald?rma masraflar?, kâr kayb?, i? durmas?, kira mahrumiyeti ve benzeri ba?kaca ileri sürülebilecek bütün dolayl? zararlar, her türlü ta??n?r mal ve e?ya, ölüm de dahil olmak üzere bütün bedeni zararlar, manevi tazminat talepleri bu poliçenin kapsam? d???ndad?r.
 
Kaçak yap?lar için kesinlikle Zorunlu Deprem Sigortas? düzenlenemez. 
 

Dikkat Edilecek Hususlar


Zorunlu Deprem Sigortas?nda sigorta primi tutar?n? üç faktör belirlemektedir: 
- binan?n bulundu?u deprem risk bölgesi, 
- binan?n yap? tarz?,
- meskenin brüt yüzölçümü. 
 
Sigorta primi, yüksek riskli bölgelerde daha çok, dü?ük riskli bölgelerde daha az olacak ?ekilde belirlenmektedir. Buna göre; 5 risk bölgesi ve 3 farkl? yap? tarz?na göre belirlenmi? 15 tarife fiyat? bulunmaktad?r. Zorunlu deprem sigortas? yap?lan bir meskenin sigorta bedeli, Zorunlu Deprem Sigortas? Tarife ve Talimat?'nda belirlenen azami teminat tutar? olan 150.000 TL'ndan fazla olamaz.
 
Zorunlu Deprem Sigortas? yap?lan ba??ms?z bölüm veya binalar?n de?eri, DASK poliçesi için bulunan bedeli a?t??? takdirde, a?an k?s?m için Zorunlu Deprem Sigortas?n?n yap?lm?? olmas? kayd?yla sigorta ?irketleri taraf?ndan ?htiyari Deprem Sigortas? yang?n teminat?na ek olarak yap?labilir.