Alt Kategori
Genel Zararlar

Cam K?r?lmas?

Poliçede gösterilen cam ve aynalar? k?r?lma neticesinde u?rayacaklar? zararlara kar?? teminat alt?na alan sigorta türüdür.

Ba?ka bir poliçe ile teminat alt?na al?nmam?? olmas? kayd?yla yang?ndan, infilaktan, y?ld?r?mdan ve söndürme ve kurtarma hareketlerinden kaynaklanan, sigortal? cam ve aynalar?n bulundu?u bina ve mahallerde yap?lan in?aat ve tadilat nedeniyle meydana gelen, cam ve aynalar?n üzerinde bulunan süs ve yaz?lar?n bozulmas? ve Grev, Lokavt, Karga?al?k ve Halk Hareketleri sonucunda meydana gelen zarar ve ziyan talepleri ek sözle?me ile teminat kapsam?na al?nmaktad?r.

Sigortal? cam ve aynalar?n bulundu?u bina ve mahallerin çökmesi, y?k?lmas? bunlar?n yerlerine konulmas? ve tak?lmas? veya yerlerinden ç?kar?lmas?, kaide ve çerçevelerinde yap?lan tamirler, yerlerinin de?i?tirilmesi ve nakilleri esnas?nda meydana gelecek hasarlar, sat?hlar?nda meydana gelen çizilmeler ile kaide ve çerçevelerinin ay?p ve kusurlar? neticesinde sigortal? cam ve aynalarda harici bir tesir olmaks?z?n meydana gelen hasarlar sonucu ileri sürülecek tazminat talepleri teminat d???ndad?r.

 

H?rs?zl?k

K?rma, delme, y?kma devirme ve zorlamayla, a?ma, t?rmanma, kilit açma suretiyle, gizlice girilerek veya saklanarak, zor ve ?iddet kullanarak, tehditle evlerdeki e?yalarda, i?yeri, ticarethane, ambar, depo veya imalathanelerdeki mallarda, e?yalarda ve demirba?larda h?rs?zl?k veya h?rs?zl??a te?ebbüs sonucu meydan gelen maddi kay?p ve zararlar? teminat alt?na alan sigorta türüdür.
 
Sigortal?ya ve kendisiyle birlikte sürekli oturanlara ve çal??anlar?na ait sigortalanabilir k?ymetler ile h?rs?zl?k eylemi esnas?nda o yere girilmesi veya o yerin aç?lmas? esnas?nda verilecek tahribatlar da sigorta teminat? kapsam?ndad?r.
 
Sigortal? yerlerde bulunan k?ymetli evrak, tahvil, hisse senedi, mücevher, de?erli madenler ve bunlardan yap?lm?? e?ya, i?lenmi? k?ymetli ta?lar, pul ve para koleksiyonlar?, sanat veya antika de?eri olan tablo, heykel, kitap gibi k?ymetler, bunlara ait bedellerin poliçeye yaz?lmas? ve kilit alt?nda saklanmas? ko?uluyla teminat alt?na al?nabilmektedir.
 

Makine K?r?lmas?

?mal edilmi? ya da montaj? yap?l?p deneme dönemi tamamlanm?? olan makine ve tesisat?n, buhar ve gaz motorlar?n?n, pompalar?n, hava kompresörlerinin çal??mas? s?ras?nda hasara u?ramas? ya da bulunduklar? yerde dururken, temizlenirken, revizyonlar? yap?l?rken ve yerleri de?i?tirilirken beklenmedik bir etkiyle zarar görmeleri bu sigortayla güvence alt?na al?n?r. Ek prim kar??l???nda, grev, lokavt, karga?al?k, halk hareketleri, terör ve sabotaj, ekspres nakliye, fazla mesai, tatil ücretleri ve zamlar?, makinelerin temel ve kaideleri, hareketli makineler (özellikle i? makineleri) için geni? kasko ek teminat? (çarpma, çarp??ma, devrilme, toprak kaymas?, yang?n, y?ld?r?m, deprem, sel vb. teminata dahil edilebilir) da al?nabilir.
 
Makine k?r?lmas? sigortas?n?n hedefi, makinenin içten gelen ve kendinden kaynaklanan hasarlara kar?? makineyi sigortalamakt?r.
 
Elektrikli teçhizat, tanklar, tazyikli kaplar, hava drumlar?, pompalar, blowerlar, vantilatörler, kompresörler, konveyörler, kreynler, aç?k saha maden üniteleri, ta? toprak çimento sanayi, bas?n sanayi, kimya ve t?bbi malzeme sanayi, metal i?leri endüstrisi, g?da i?leri sanayi, deri endüstrisi, su tesisleri, kuvvet santralleri sigorta konusunu olu?turmaktad?r..

 

Makine Montaj Sigortalar?

?n?aat? tamamlanm?? fabrika, sanayi gibi yap?lar?n, mekanik veya elektrikli parça veya tesisin yerle?tirilmesi veya monte edilmesi i?lemleri s?ras?nda meydana gelebilecek kay?p ve hasarlar? tazmin edecek sigortad?r. Sigorta bedeli sözle?me bedelidir ve montaj? yap?lacak üniteler, nakliye navlun, sigorta masraflar?, varsa gümrük vergileri, resim ve harçlar, i?çilik montaj ve i?letmeye alma giderlerinden olu?ur.   


E?er yap?lacak proje, in?aat ve montaj i?lerinin ikisini de kaps?yorsa bu yayg?n olarak “?n?aat-Montaj Sigortas?” terimiyle ifade edilir.    

 

?n?aat

Yap?m halindeki yol, baraj, köprü, hastane, konut vb. gibi in?aat faaliyetleri esnas?ndaki her türlü mal-mülkün kayb?n? veya hasar?n? tazmine eden sigorta anla?mas?d?r. “?n?aat”, yap?lmakta olan bir projenin bütünü olabilece?i gibi, hali haz?rda var olan bir mülke eklenecek baz? bölümlerle s?n?rl? da olabilir.

Ancak in?aat sahas?ndaki de?erlerin u?rayaca?? zararlar?n önceden bilinmeyen, ani bir sebeple meydana gelmesi ve bu sebebin de istisna edilmeyen hallerden olmas? gereklidir.

Sigorta bedelini, in?aat konusu malzeme ve i?lerin (varsa gümrük, vergi, resim ve harçlar ile nakliye ve i?çilik masraflar? dahil) de?eri ile ayr?ca teminat verilmi?se in?aat?n yap?lmas? için kullan?lan makine, alet ve teçhizat ile geçici in?aat barakalar? ve yard?mc? yap?lar?n cari piyasa de?eri olu?turur. Teminat süresi, in?aat malzemelerinin in?aat alan?na indi?i andan itibaren ba?lar ve in?a edilen yap?n?n i?verene teslimat? ile sona erer. ?stenirse ek prim kar??l???nda, enkaz kald?rma, 3. ?ah?s mali mesuliyet, hasar sonucu seri nakliye, bak?m devresi, grev, lokavt, terör, deprem risklerine kar?? da teminat al?nabilir.

?n?aatta sigortalanan yap? elemanlar?n?n say?sal ve/veya boyutlar? itibariyle metre, metrekare veya metreküp gibi tan?mlamalar? poliçede bulunmal?d?r.

Yap?sal elemanlar?n, in?aat sözle?mesinde, plan ve projede öngörülen nicelik ve nitelik ölçüleri içinde bildirilip bildirilmedi?i kontrol edilmelidir.

Al?nan teminatlar, özellikle, in?aat?n bitim veya geçici kabulünden sonra ba?layan bak?m devresi teminat?n?n al?n?p al?nmad??? kontrol edilmelidir.

 

Elektronik Cihaz

Elektronik makine, tesisat ve bilgi i?lem sistemlerini normal çal???r halde iken veya bulunduklar? yerde temizleme, yer de?i?tirme, bak?m halindeyken, ani ve beklenmedik bir nedene ba?l? olarak meydana gelen maddi hasarlara ve depreme kar?? teminat veren sigortad?r.  Bunu yan? s?ra, kullan?c?lar?n ihmali, hatas? veya kusuru, h?rs?zl?k veya te?ebbüsü, hatal? dizayn, elektrik ak?m?, yang?n nedeniyle söndürme, y?kma, kurtarma gibi bir çok eylem ve nedene ba?l? hasarlar da teminata dahil edilebilmektedir.       

EDP ve ofis cihazlar?, haberle?me ve radyo cihazlar?, t?bbi cihazlar, grafik endüstrisi cihazlar?, yay?nc?l?k ve TV cihazlar?, alarm, test ölçüm ve otomasyon cihazlar?, havaland?rma birimleri, neon ???klar?, reklam ve görüntü panelleri, ayd?nlatma sistemleri, bahis makineleri.

Sigortal? makinelerin hasarlanmas? halinde, hasarlar giderilmeden önce makine kullan?lmamal?d?r.

 

 

Dolu Sera

Seralar?n, dolu veya doluya ek olarak yang?n ve f?rt?na (hortum) riskleri nedeniyle u?rayabilecekleri fiziki hasarlar?n yan? s?ra, seralarda yeti?tirilen ürünlerin miktarlar?nda, söz konusu risklere ba?l? olarak meydana gelen eksilmeleri, poliçedeki sigorta bedeline kadar temin eden sigortad?r. Sigorta bedeli; seran?n konstrüksiyon ve örtü bedeli ile, ?s?tma, havaland?rma, sulama i?lerinde kullan?lan cihaz ve tesisat?n bedeli ve serada yeti?tirilen ürünlerin üretim devresi sonu itibariyle ula?aca?? bedelin toplam?ndan olu?maktad?r. Poliçede temin edilmi? ba?l? kalite kayb?, enkaz kald?rma masraflar? poliçe teminat?ndan hariç olmakla birlikte, ek bir sözle?me ile teminata dahil edilebilmektedir. Sera sigortalar?nda dolu teminat? olmaks?z?n tek ba??na f?rt?na ve yang?n teminatlar? verilmez.  

Seran?n toplam sigorta bedelini belirleyen yap? malzemeleri ve camlar?n (m2) de?eri bildirilmeli ve ürünlerin çe?idi ve alan? belirtilmelidir.