Alt Kategori
Kara Ara?lar? Sorumluluk

Zorunlu Karayolu Ta??mac?l?k Mali Sorumluluk

Molalarda dahil olmak üzere motorlu ta??tta seyahat eden yolculara gelebilecek bedeni zararlar için ta??mac?n?n 4925 Say?l? Karayolu Ta??ma Kanunu uyar?nca do?an sorumluklar?n? poliçede belirtilen limitlere kadar, teminat alt?na al?r.
 
Teminat limitleri ve primler Hazine Müste?arl???nca belirlenip Resmi Gazetede yay?mland?ktan sonra yürürlü?e girer.
 
Tazminat ödemesinde öncelikli olarak bu sigorta devreye girer, daha sonra Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortas? ve varsa ?htiyari Mali Sorumluluk Sigortas? devreye girer.
 
Sigorta ?irketleri sigorta sözle?mesi ile birlikte Türkiye Sigorta ve Reasürans ?irketleri Birli?ince bast?r?lan Ta??mac? Sorumluluk Sigortas? Belgesini sigortal?ya vermek zorundad?rlar. 

 

Zorunlu Trafik

Motorlu arac?n i?letilmesi s?ras?nda üçüncü ?ah?slar?n bedeni veya maddi zarara u?ramas?na sebebiyet vermesi halinde, 2918 say?l? Karayollar? Trafik Kanunu’na göre arac?n i?letenine dü?en sorumlulu?u zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat alt?na al?r.
Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan te?ebbüslere, gözetim, onar?m, bak?m, al?m-sat?m, araçta de?i?iklik yap?lmas? amac? ile b?rak?lan arac?n sebep olaca?? zararlar ve yar??lara kat?lan araçlar?n sebep olaca?? zararlar teminat kapsam? d???nda olup, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanlar?n ve yar?? düzenleyenlerin sorumluluklar?n? sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanlar?n ve yar?? düzenleyenlerin teminat ve primleri ile ilgili bilgiler “Karayollar? Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas?nda Tarife Uygulama Esaslar? Hakk?nda Yönetmelik” içerisinde ayr?ca aç?klanm??t?r.
 
Zorunlu bir sigorta olup, yap?lan trafik kontrollerinde sigortas? olmayan araçlar sigorta yap?lana kadar trafikten men edilir, ayr?ca para cezas? uygulan?r. Sigortas? olmayan araçlar?n fenni muayeneleri yap?lmaz.
 
Kazaya kar??an motorlu arac?n saptanamamas? durumunda ki?iye gelen bedeni zararlar, Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas? yapt?rmaks?z?n trafi?e ç?kar?lan motorlu arac?n ki?ilere verdi?i bedeni zararlar, çal?nm?? veya gaspedilmi? motorlu arac?n ki?ilere verdi?i bedeni zararlar için, kazan?n meydana geldi?i tarihte geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortas?na göre bedeni zararlar için ödenecek tazminat tutarlar? Türkiye Sigorta ve Reasürans ?irketleri Birli?i bünyesinde bulunan Karayollar? Trafik Garanti Fonu Hesab? taraf?ndan gerekli belgelerle ba?vuran hak sahiplerine ödenir.
 
Trafik Sigortalar?nda denetim etkinli?inin sa?lanmas?, sigorta kaçaklar?n?n önlenmesi, kay?td??? ve sahte poliçelerin önlenerek sigortal? ve vatanda?lar?n ma?duriyetinin önlenmesi, toplumda sigorta sistemine olan güvenin art?r?lmas?, daha sa?l?kl? fiyatland?rma yap?lmas? ve haks?z rekabetin önlenmesi gibi nedenlerle Türkiye Sigorta ve Reasürans ?irketleri Birli?i bünyesinde kurulan TRAMER-Trafik Sigortas? Bilgi Merkezi’nin internet sitesinden i?leteni bulundu?unuz arac?n sigorta ve hasar bilgilerine ula?abilirsiniz.
 
Trafik Sigortas? sadece üçüncü ?ah?slara verilen zararlar? kar??lamakta olup, kendi arac?n?z?n hasar?n? ödemez, bunun için kasko sigortas? yapt?r?lmas? gerekir.
 
Trafik Sigortas? manevi tazminat taleplerini kar??lamaz.
 
Teminat limitleri ve primler Hazine Müste?arl???nca belirlenip Resmi Gazetede yay?mland?ktan sonra yürürlü?e girer.

 

Motorlu Kara Ta??tlar? ?htiyari Mali Sorumluluk

Motorlu arac?n, i?letilmesi s?ras?nda üçüncü ?ah?slar?n bedeni veya maddi zarara u?ramas?na sebebiyet vermesi halinde, 2918 say?l? Karayollar? Trafik Kanunu’na göre arac?n i?letenine dü?en sorumlulu?un Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas? teminat limitlerinin üstünde kalan k?sm?n? poliçe teminat kapsam?nda olmak ko?uluyla poliçede yaz?l? teminat limitlerine kadar teminat alt?na al?r.

Karayollar? Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortas? teminat limitlerini yeterli görmeyen i?letenler ?htiyari Mali Sorumluluk Sigortas? yapt?rarak limitleri yükseltebilirler.

Bu sigorta teminat? genellikle kasko sigortas?yla birlikte ek teminat olarak verilmektedir.
 
Bu sigorta da manevi tazminat talepleri ek sözle?me ile teminat alt?na al?nabilir.