Alt Kategori
Genel Sorumluluk

??veren Mali Sorumluluk

Bir i?yerinde i?verene bir hizmet sözle?mesi ile ba?l? ve Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununa tabi çal??anlar?n yükümlülüklerini yerine getirmesi esnas?nda  u?rayaca?? zararlar için i?verene dü?en hukuki sorumlulu?u teminat alt?na alan bir sigorta türüdür.

??verene bir hizmet akdiyle ba?l? olarak çal??an, Sosyal Sigortalar Kurumu'na tabi i?çiler ve onlar?n hak sahipleri taraf?ndan talep edilebilecek tazminat taleplerini,

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun sa?lad??? yard?mlar?n üstünde ve d???nda kalan tazminat taleplerini,

Sosyal Sigortalar Kurumu'nun açaca?? rücu davalar? sonucunda, ödeme yükümlülü?ü do?an tazminatlar ile mahkeme masraflar? ve avukatl?k ücretlerini kapsamaktad?r.

Dikkat Edilecek Hususlar


??veren taraf?ndan sa?lanan servis araçlar?yla çal??anlar?n i?yerine getirilip götürülmesi esnas?nda, meydana gelebilecek kazalar,

??veren taraf?ndan görevle ba?ka bir yere gönderildi?i ve as?l i?ini yapmad??? zamanlarda meydana gelen i? kazalar?,

Ülke s?n?rlar? d???nda meydana gelen i? kazalar? ve meslek hastal?klar? sonucu ileri sürülecek tazminat talepleri ile manevi tazminat taleplerinin poliçe kapsam?nda olup olmad???na dikkat edilmelidir.

 

Üçüncü ?ah?slara Kar?? Mali Sorumluluk

Gerçek ya da tüzel ki?ilerin, kendilerinin veya çal??anlar?n?n üçüncü ?ah?slara verebilecekleri her türlü bedeni ve maddi zararlar nedeniyle kendisine yöneltilebilecek tazminat talepleri ile ilgili sorumluluklar?n? teminat alt?na alan sigorta türüdür.
 
Üçüncü ?ah?slar?n vefat?, yaralanmas? veya sakat kalmas? nedeniyle ortaya ç?kan tazminat talepleri ile üçüncü ?ah?slara ait mallar?n, maddi zarar ve hasara u?ramas? neticesinde olu?acak tazminat taleplerini kapsamaktad?r.
 
Kasten veya bilerek sebebiyet verilen zarar ve ziyan talepleri, sigortal?ya bir hizmet sözle?mesi ile ba?l? kimseler ile aile efrad? taraf?ndan gerçekle?tirilen zarar ve ziyan talepleri teminat d???ndad?r.
 

Asansör Kazalar?nda Üçüncü ?ah?slara Kar?? Mali Sorumluluk

Ticari binalarda veya konut binalar?nda bulunan asansörlerde meydana gelebilecek kazalar nedeniyle üçüncü ki?iler taraf?ndan ileri sürülebilecek tazminat taleplerini belirli limitlere kadar teminat alt?na alan sigorta türüdür.

Daimi sözle?meyle bak?ma tabi tutulan asansörlerde, meydana gelebilecek bir kaza sonucu, üçüncü ?ah?slar?n u?rayaca?? bedeni ve maddi zararlar için ileri sürecekleri tazminat talepleri ile birlikte ya?anacak anla?mazl?klar sonucunda aç?lacak davalarla ilgili mahkeme masraflar? ve avukatl?k ücretlerini kapsamaktad?r.

 

Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk

Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortas?, likit petrol gaz? firmalar?n?n kendi markalar? alt?nda doldurduklar? veya doldurttuklar? ve yetkili bayileri arac?l???yla ya da do?rudan pazarlad?klar? tüplerin kullan?lmak üzere bulundurulduklar? yerlerde infilak etmesi veya gaz kaç?rmas? sonucu (kusurlar? olsun veya olmas?n) ba?kalar?na verece?i bedeni ve maddi zararlara kar??, firman?n sorumlulu?unu teminat alt?na al?r.

Likit petrol gaz? depolayan, tüp dolumu yapan, tüketiciye ula?t?ran LPG da??t?m firmalar?, Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortas?'na ek olarak Tüp Gaz Zorunlu Sorumluluk Sigortas?’n? da yapt?rmak zorundad?rlar.

 

Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk

Yan?c?, parlay?c?, patlay?c? maddeleri üreten, depolayan, nakleden ve satanlar?n, mesleki faaliyetleri nedeniyle bu maddelerin do?rudan do?ruya neden olabilece?i olaylar sonucu kusurlar? olsun olmas?n, üçüncü ki?ilerin u?rayaca?? bedeni ve maddi zararlardan do?acak sorumluluklar?n?, poliçede yaz?l? limitler dahilinde teminat alt?na al?r.
 
Tehlikeli Maddeler Sorumluluk Sigortas? teminat? bulunan bir i?yerinde, kullan?lmak üzere bulundurulan LPG tüpünün infilak?, gaz kaç?rmas?, yang?n ç?karmas? sonucu ortaya ç?kan zarar ve ziyan Tüpgaz Sorumluluk Sigortas? teminat? kapsam?nda kar??lan?r.
 

Özel Güvenlik Mali Sorumluluk

Sigortac?, sigorta ettiren taraf?ndan istihdam edilen özel güvenlik görevlilerinin, özel güvenlik hizmetine dair mevzuat çerçevesindeki görevlerini yerine getirmeleri s?ras?nda üçüncü ?ah?slara verecekleri zararlar?, sigorta poliçesinde belirtilen tutara kadar teminat alt?na al?r.

 

Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk

Ulusal veya uluslararas? düzeyde nitelikli elektronik sertifika, zaman damgas? ve elektronik imzalarla ilgili hizmetleri sa?layan Elektronik Sertifika Hizmet Sa?lay?c?s?n?n (ESHS) Elektronik ?mza Kanunundan do?an yükümlülüklerini yerine getirmemesi sonucu olu?an, nitelikli elektronik sertifika sahibi ki?i veya kurulu?lar?n ve üçüncü ?ah?slar?n u?rayaca?? zararlara ili?kin sorumlulu?u, sözle?mede belirlenen zorunlu sigorta limitlerine kadar teminat alt?na sigorta türüdür.
 
Bu sigorta, sigortal?ya kar?? yap?lan talepler sonucundaki yasal giderler için de teminat verilir.

 

Mesleki Sorumluluk Sigortas?

Bu sigorta sözle?mesi ile sigortal?n?n poliçede belirtilen ve ilgili taraflarca konusu tarif edilerek s?n?rlar? çizilen mesleki faaliyeti ifa ederken;

-Sözle?me süresi içinde meydana gelen olay sonucu do?an ve sorumluluk hükümleri uyar?nca tazmini sözle?me süresi içinde ya da sonras?nda talep edilen zararlara kar?? veya

-Sözle?me yap?lmadan önce veya sözle?me yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sözle?me süresi içinde sigortal?ya kar?? do?abilecek taleplere kar??

sözle?mede belirtilen miktara kadar teminat verilir. Taraflar, (a) ve (b) bendlerinden birini içerecek ?ekilde sözle?me yapabilecekleri gibi, her ikisini içerecek ?ekilde de sözle?me yapabilir.

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortas? Klozu


Sigortac?, sözle?medeki ?artlara tabi olmak kayd? ile sigortal?n?n poliçede konusu belirlenmi? mesleki faaliyeti ifa ederken neden oldu?u zarar dolay?s?yla ödemek zorunda kald??? veya kalaca?? tazminat tutarlar? ile kararla?t?r?lm??sa yarg?lama giderleri ve avukatl?k ücretlerini poliçede yaz?l? limitler dahilinde temin eder.

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Mü?avir ve Yeminli Mali Mü?avir Mesleki Sorumluluk Sigortas? Klozu


Sigortac?, sözle?medeki ?artlara tabi olmak kayd? ile sigortal?n?n poliçede belirlenmi? mesleki faaliyeti ifa ederken neden oldu?u zarar dolay?s?yla ödeyece?i tazminat tutarlar? ile kararla?t?r?lm??sa;

-Yarg?lama giderleri ve avukatl?k ücretlerini,

-Sigortal?n?n müteselsil sorumluluk gere?i ödeyece?i SSK primi, vergi, vergi cezas?, gecikme zamm? ve gecikme faizini,  poliçede yaz?l? limitler dahilinde temin eder.

Avukatl?k Mesleki Sorumluluk Sigortas? Klozu


Sigortac?, sözle?medeki ?artlara tabi olmak kayd? ile sigortal?n?n poliçede konusu belirlenmi? mesleki faaliyeti ifa ederken görevini gere?i gibi yapmamas?ndan, müvekkiline kar?? özen borcunu yerine getirmemesinden veya di?er kusurlu davran??lar?ndan do?an zararlar nedeniyle ödemek zorunda kald??? veya kalaca?? tazminat tutarlar? ile kararla?t?r?lm??sa yarg?lama giderleri ve avukatl?k ücretlerini poliçede yaz?l? limitler dahilinde temin eder.

 

K?y? Tesisleri Deniz Kirlili?i Mali Sorumluluk

Sigortac?, poliçede belirtilen k?y? tesisinden kaynaklanan olay sonucu Türkiye’nin iç sular?, karasular?, k?ta sahanl??? ve münhas?r ekonomik bölgesinden olu?an deniz yetki alanlar?nda ortaya ç?kan kirlenmenin veya kirlenme tehlikesinin neden oldu?u; temizleme masraflar?, toplanan at?klar?n ta??nmas? ve bertaraf? için yap?lacak masraflar, üçüncü ?ah?slar?n yaralanmas? ve ölümünden kaynaklanan zararlar ve özel mallarda meydan gelecek zararlardan dolay? sigortal?ya gelecek hukuki sorumlulu?u poliçede yaz?l? sigorta tutarlar?na kadar tazmin eder.