Alt Kategori
Kredi

Kredi-Borcun Ödenmemesi

Bu sigorta sözle?mesi ile kararla?t?r?lan kredili sat?? ve kredili hizmet i?lemlerinde al?c?n?n; 
-?flas etmesi, 
-Tüzel ki?i olmas? halinde, borçlar?n? ödeyememesi nedeniyle hakk?nda tasfiye karar? al?nmas?, 
-Borçlar?n?n ödenmesi ile ilgili olarak bir mahkeme veya yetkili bir resmi merci taraf?ndan tüm alacakl?lar? ba?layan k?s?tlay?c? bir karar al?nmas?,  
-Borç ödemede acze dü?mesinin belgelenmesi veya bu durumun sigortac? taraf?ndan kabul edilecek ba?ka bir ?ekilde kan?tlanmas? suretiyle yap?lan icra takibinin sonuçsuz kalmas?, 
-Borçlar? ile ilgili konkordato ilan etmesi ve hukuki olarak yukar?da belirtilen durumlara e?de?er görülen di?er haller sonucu sat?c? konumundaki sigortal?n?n Türkiye Cumhuriyeti s?n?rlar? içinde yapt??? sat??lar?n bedelini k?smen veya tamamen alamamas? nedeniyle u?rayaca?? maddi zararlar,
-Ayr?ca sözle?me olmas? ?art? ile; yukar?da say?lan hallerin d???nda al?c?n?n sözle?mede kararla?t?r?lan ?artlarla mal veya hizmet bedelini ödememesi (temerrüt) hali teminat alt?na al?nm??t?r.  
 
Teminat poliçede belirtilmek ?art?yla yukar?da s?ralanan riziko gruplar?ndan sadece biri veya birkaç? veya tamam? için verilebilir.
 
Teminat, sigortal?n?n muhtelif al?c?larla yapt??? sözle?melere göre faturaland?r?lan ve bedeli özel ?artlarda belirlenen azami vade süresi içinde ödenmesi kararla?t?r?lan mal ve hizmet sat??lar?na uygulan?r. Aksi kararla?t?r?lmad?kça, sigortal? ile al?c?lar aras?nda düzenlenen sat?? sözle?melerine göre yap?lan tüm sat??lar?n sigorta kapsam?nda bulunmas? esast?r. Sigortal? bu amaçla, söz konusu sat?? sözle?meleriyle ortaya ç?kan cirosunu özel ?artlarda belirlenen usullere göre sigortac?ya beyan eder. 
Aksi kararla?t?r?lmad?kça sigorta teminat?, sigorta süresi içinde yurtd???na sevk edilmi? olan mallar veya hizmetler veya yurtiçinde teslim edilmi? olan mallar ve hizmetlerden do?an alacaklar?, bu mal veya hizmetlerle ilgili faturalar?n, sigorta süresi dahilinde ve azami faturalama dönemi içinde düzenlenmi? olmas? kayd?yla kapsar.