Alt Kategori
Finansal Kay?plar

Kar Kayb?

Bir i?letmede yang?n ve di?er riskler sonucu meydana gelen maddi hasar, yang?n poliçesi ile kar??lan?r. Ancak bu hasar?n gerçekle?mesi nedeniyle i?in durmas?ndan do?acak kay?plar? (ciro dü?mesi, masraf art??? vb.) kâr kayb? sigortas? kar??lar.

Bu sigorta ile kar kayb? teminat? verilecek durumlar, ilgili yang?n sigorta sözle?mesinde teminat alt?na al?nm?? olan haller aras?ndan, sigorta ettiren ile sigortac? taraf?ndan serbestçe belirlenir.

Yang?na ba?l? kar kayb? sigortas?nda, hasar?n meydana geldi?i andan, ticari faaliyetin durma veya aksamas? tamamen giderilerek normal faaliyete devam olunmas?na kadar geçecek süre içinde ve poliçede belirtilen azami tazminat süresini a?mamak kayd?yla, meydana gelecek kar kayb? ödenir. Sigortac?n?n sorumlulu?u, sigorta poliçesinde belirtilen sigorta bedeliyle s?n?rl?d?r. Sigortal?, hasar an?nda ticari faaliyetine imkanlar ölçüsünde devam ederek kar kayb?n? önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yönelik önlemleri almakla yükümlüdür. Acil önlemlere ve sigortac? taraf?ndan al?nmas? istenilen önlemlere ili?kin giderler, sigortac? taraf?ndan ödenir. Poliçede aksi kararla?t?r?lmad?kça sigorta bedeli brüt kard?r.