Alt Kategori
Hayat

Hayat Sigortalar?

Sigorta konusu insan hayat? olan, genellikle uzun vadeli menfaat veya mebla? sigortalar?d?r. Ba?lang?çta, hayat? sigorta konusu olan ki?inin sigorta süresi içerisinde ölmesi halinde, poliçeden yararlanan ki?i veya ki?ilere ya da sigortal?n?n yasal varislerine toplu para ödenmesi amac?yla düzenlenen hayat poliçeleri, zaman içerisinde, ki?ilerin emeklilik programlar?na bir destek niteli?inde ve nihayet, yat?r?m amaçl? kullan?l?r olmu?tur. Bu nedenle Hayat sigortalar? iki ana ba?l?k alt?nda incelenebilir.

Risk A??rl?kl? Hayat Sigortalar?


Risk a??rl?kl? Hayat sigortalar?nda sigorta süresi içinde, bu süre genellikle bir y?ld?r, sigortal?n?n ya?am?n? kaybetmesi durumunda belirlenen tazminat tutar? kanuni varislere ya da poliçede lehdar olarak belirlenen ki?ilere ödenmektedir.

Bu ba?l?k alt?nda verilen ikinci teminat ya?am kayb? riski yan?nda ki?inin malül kalmas? durumunda u?rayaca?? maddi kay?plara kar?? teminat sa?layan maluliyet teminat?d?r. Bu poliçelerle hastal?k veya kaza sonucu olu?acak tam veya k?smi kal?c? maluliyet durumunda  poliçede belirlenen tazminat tutar? ödenmektedir.

Birikimli Hayat Sigortalar?


Birikimli Hayat sigortalar?, sigorta süresi en az 10 y?l olan uzun dönemli sigortalard?r. Ya?am kayb?, ferdi kaza ve maluliyet teminatlar?n?n yan? s?ra toplanan primlerden risk primi, genel gider ve komisyon kesintileri yap?ld?ktan sonra kalan tutar yat?r?ma yönlendirilmektedir. Birikimli Hayat sigortalar? iki temel güvence sa?lamaktad?r.

- Sigorta süresince prim ödeyen sigortal?n?n, sigorta süresi dolmadan ölümü halinde poliçede belirlenen tazminat tutar?na kar payl? birikim tutar? eklenerek varislerine ya da poliçede lehdar olarak gösterilen ki?ilere toplu para ödenmektedir.

Ya?am kayb? riski d???nda teminat alt?na al?nm??sa poliçe süresi içinde hastal?k veya kaza sonucu olu?acak maluliyet nedeniyle u?ranacak kay?plar poliçede belirlenen limitler dahilinde sigortal?ya ödenmektedir.

- Poliçe süresi içinde teminat alt?na herhangi bir riskin gerçekle?memesi ve en az 10 y?l prim ödemek ko?uluyla vade sonunda toplu bir para veya gelir ödemesi ?eklinde poliçeden yararlan?labilmektedir.

Hayat sigortalar? ayr?ca ki?ilerin, kredi yoluyla ta??nmaz al?mlar?nda teminat vas?tas? olarak, çocuklar?n e?itimlerinin finansman arac? olarak, yat?r?m arac? olarak ve ki?ilerin di?er ihtiyaçlar?na yönelik olarak çok geni? bir kullan?m alan?na sahiptir. Hayat sigortas? poliçeleri, mal sigortalar?nda oldu?u gibi, sigortal?y? hasar meydana gelmeden önceki mali durumuna getirmeyi amaçlayan tazminat sözle?meleri de?il, menfaat veya mebla? poliçeleridir. ?nsan hayat?n?n para kar??l???, bir bina, tekne veya otomobilde oldu?u gibi tespit edilemedi?i için, sigortal?, kendi hayat?n?n de?erini, makul ölçüler içerisinde olmak kayd?yla, kendisi belirlemekte, sigortac? ile mutab?k kal?nd??? taktirde, belirlenen bu de?er, sigorta bedeli olmaktad?r.

Dikkat Edilecek Hususlar

Hayat sigortas? yapt?r?rken teklifnamede yer alan sorulara do?ru cevap vermek, gerek sigorta ettirenin gerekse sigortal?n?n kendisince bilinen ve sigortac?n?n bilmesi gereken hususlar? sigortac?ya bildirmesi önemli bir yükümlülüktür. Bu yükümlülü?ün ihlali halinde sigortac? sözle?emeden cayabilir ya da ek prim almak suretiyle sözle?meyi yürürlükte tutabilir.

Sigorta poliçesi, sigorta ?irketi ile sigortal?/sigorta ettiren aras?nda bir sözle?medir. Bu nedenle hem sigorta ?irketini hem de sigortal?/sigorta ettireni ba?lay?c? hükümler ta??maktad?r. Kar??l?kl? yükümlülükler hakk?nda bilgi sahibi olabilmek için poliçe ve ekinde verilen genel ?artlar?n okunmas? gerekmektedir. Ayn? ?ekilde özel ?artlar?n neler oldu?u konusunda da bilgi al?nmal?d?r.

Hak sahipleri rizikonun gerçekle?ti?ini ö?rendikten sonra be? gün içinde sigortac?ya bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Bu bildirim esnas?nda sigorta poliçesi, (kayb? halinde sigortal? veya hak sahibinden al?nacak imzal? beyan yeterlidir), nüfus dairesi taraf?ndan verilecek tasdikli ve vukuatl? nüfus kay?t örne?i, gerekirse ölüm nedenini aç?klayan doktor raporu veya gömme izni, gaiplik halinde mahkemeden al?nacak olan gaiplik karar?, lehdar tayin edilmedi?i durumlarda veraset ilam? gibi belgelerin sigorta ?irketine verilmesi gerekmektedir. ?irket, poliçede verilen teminatla ve rizikonun gerçekle?me sebebine göre ek belgeler isteyebilecektir.
 
Sigortal? yolcu s?fat? d???nda ticari hava araçlar?nda seyahat ederse ve bu seyahat esnas?nda hayat?n? kaybederse sigorta ?irketi ölüm tazminat?n? ödememekte, sadece ay?rm?? oldu?u kar??l??? ödemektedir.

Sigortal? intihar ya da intihara te?ebbüs sonucunda hayat?n? kaybederse ?irket sadece o andaki kar??l??? öder. Ancak bir sözle?me ile süre k?salt?lmad?ysa aral?ks?z üç y?l prim ödenmi? hayat sigortalar?nda ?irket tüm tazminat? ödemekle yükümlüdür.

Sigortadan faydalanan ki?i sigortal?y? öldürürse veya öldürülmesinde suç ortakl??? ederse tazminattan mahrum kal?r ve tazminat yasal varislere ödenir.