Alt Kategori
Hasar ?hbar ve Dosya Takip

Nas?l Hasar ?hbar? Yap?l?r

Yeni hasar ihbarlar?n?z? Ça?r? Merkezimizi arayarak, Acentenize ba?vurarak ya da anla?mal? oldu?umuz servislerimize arac?n?z? b?rakarak yapabilirsiniz.

Hasar ?hbar? Esnas?nda Gerekli Bilgiler

  • Acente ve Poliçe No.
  • Hasar Tarihi
  • Hasar Detaylar?
  • Tahmini Hasar Miktar?
  • Telefon Numaras? ( Sigortal? / Kontak Ki?i )
  • Oto hasarlar? için, Oto Servisinin adresi, telefon numaras?, ve TC kimlik numaras? veya vergi numaras?

Hasar ihbar?n?z esnas?nda size verilen dosya numaras? her araman?zda tüm arama ve takip etme i?lemlerini h?zland?raca??ndan gerekli olacakt?r.

Eksper Atama A?amas?

Hasar dosyan?z aç?ld??? gün (e?er eksper atamas? gerektiren bir dosya ise) eksper atamas? yap?l?r ve eksper bilgileri dosya açma a?amas?nda b?rakm?? oldu?unuz cep telefonu numaras?na sms olarak iletilir.

Sürücü belgesiz motorlu araç kullan?l?yorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullan?l?yorsa,

Dosya ?nceleme

Dosyan?n inceleme ve sonuçland?rma a?amas?nda, eksik evraklar ve dosya durumu hakk?nda bilgiler sms arac?l???yla bildirilir. Tek gereken ?ey cep telefonu numaran?z?n hasar ihbar? s?ras?nda bize b?rak?lmas?d?r. Böylece dosyan?z?n incelenmesi a?amas?nda sizden eksik evrak bekledi?imizi, dosyan?z?n onaylan?p onaylanmad???n? veya ödeme gününün verilip verilmedi?ini ve ödemenizi ne zaman alaca??n?z size kolayl?kla bildirilebilecektir.

Hasar Ödemesi

Tüm gerekli evraklar tamamland?ktan sonra Hasar dosyan?zla ilgili gerekli inceleme en k?sa zamanda yap?lmakta ve incelemenin tamamlanmas?yla ödeme günü verilerek, bu tarih sizlere sms yolu ile bildirilmektedir.

Kaynak: ERGO Sigorta