Alt Kategori
M?hendislik Sigortalar?

Makine K?r?lmas? Sigortas?, h?rs?z?n makinelere verece?i hasar? da kar??lar m??


Makina K?r?lmas? Sigortalar?nda h?rs?zl?k ve h?rs?zl??a te?ebbüs teminat d???ndad?r. 

Mühendislik Sigortalar?nda hasar olduktan sonra sigorta teminat? sona erer mi?


Sigorta konusu k?ymetlerde bir hasar?n meydana gelmesi ve bu hasar?n tam hasar ?eklinde olmas? neticesinde sigorta teminat? son bulur. K?smi hasar halinde ise sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktar? kadar eksilir.

Montaj Sigortalar?nda fesih hakk? var m?d?r?  
  

Montaj Sigortalar? Genel ?artlar?nda fesih ?artlar? ile ilgili hükümler yer almaktad?r. Öncelikle taraflar  (sigorta ettiren, sigortal? ve sigortac?) söz konusu genel ?artlar hükümlerine göre fesih haklar?n? kullanabilirler, bu hükümümler Sigorta Ettirenin Beyan Yükümlülü?ü,  Sigorta Süresi ?çinde ?hbar Yükümlülü?ü ve Mülkiyet De?i?ikli?i durumlar?na göre farkl? uygulamalar içermektedirler. 

Büro, atölye ve/veya fabrikadaki elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz Sigortas? teminat? ald?ktan sonra ayr?ca ek olarak yang?n teminat? al?nmas? gerekli midir?


Elektronik Cihaz sigortas?nda yaln?zca cihazlar?n bozulmas? de?il; yang?n, h?rs?zl?k, do?al afetler de (deprem hariç) teminat kapsam?na dahildir. Sigorta konusu elektronik cihazlar için ayr?ca ek yang?n teminat? al?nmas?na gerek yoktur. 

Garanti kapsam?nda elektronik cihazlar ve/veya makineler için sigorta gerekli midir?

Garanti kapsam? yaln?zca üretim hatalar?n? kar??lar, kullan?c?n?n verece?i hasarlar ile yang?n, h?rs?zl?k, do?al afetler v.b. hasarlar?n tazmin edilebilmesi amac?yla elektronik cihazlar için  Elektronik Cihaz sigortas?, makineler için Yang?n ve Makine k?r?lmas? sigortas?n?n yapt?r?lmas? gerekmektedir. 

Bak?m Devresi Teminat? nedir, bu devrede yang?n, deprem gibi teminatlar verilmekte midir? 


Bak?m devresi teminat?, in?aat?n tamamlanmas? veya geçici kabulün yap?lmas?, yahut i?verene teslim edilmesi veya i?veren taraf?ndan kullan?lmas? ile ba?lay?p i?veren taraf?ndan kesin kabulün yap?lmas? ile sona erer.

Müteahhidin sözle?me ?artlar? dahilindeki yükümlülükleri kapsam?nda eksik ve kusurlar?n giderilmesi amac?yla yapt??? çal??malar s?ras?nda sigortal? k?ymetlere verdi?i zarar ve ziyanlar ile bak?m devresi esnas?nda ortaya ç?kan ve in?aat devresinde müteahhidin sorumlu oldu?u bir nedene dayanan ziya ve hasarlar temin edilmektedir. 

Yang?n, do?al afetler gibi teminatlar ek bir poliçe ile al?nabilmektedir. 

Kaynak: Türkiye Sigorta Birli?i