Alt Kategori
Ferdi Kaza Sigortas?

Ferdi Kaza sigorta bedeli nas?l belirlenir?

?nsan hayat?n?n de?erini veya organlar?n? yitirmesi sonucu, maddi kay?plar?n? belirlemek mümkün olmasa da , teminat limiti belirlemek gerekir.Sigorta teminat limitinin belirlenmesinde meslek, ya? gibi baz? özellikleri dikkate al?n?r. Bu limit sigortal?n?n talebine istinaden belirlenir.


Ferdi Kaza sigortas? sadece Türkiye s?n?rlar? içerisinde mi geçerlidir?

Poliçe üzerinde yaz?l? teminat limiti çerçevesinde bütün dünyada geçerlidir.


Ferdi Kaza poliçelerinde, hangi süreyle hizmet al?nabilir?

Poliçeler genellikle y?ll?k olmakla birlikte bir y?ldan k?sa süreli de olabilmektedir.


Ferdi Kaza sigortas?nda vergi avantaj? var m?d?r?

Ücretli çal???yorsan?z ya da beyana tabi vergi mükellefi iseniz, ödedi?iniz primleri vergi matrah?n?zdan indirebilirsiniz. Böylece, ayl?k ücretinizin %5'ine ve y?ll?k olarak asgari ücret tutar? kadar ödeyece?iniz sigorta primleriniz, bulundu?unuz vergi dilimine göre, size kazanç sa?layacakt?r.


Vefat tazminat? kimlere ödenir?

 

Sigorta tazminat?, poliçede belirtilen menfaattarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenir.

Kaynak: Türkiye Sigorta Birli?i