Alt Kategori
Tar?m Sigortalar?

Dolu sigortas? primleri belirlenirken bölge fark? gözetilir mi?

Prim fiyatlar?, meteorolojik kay?tlar ile belirlenen dolu tehlike bölgelerine göre ve ürünlerin doluya kar?? hassasiyet derecelerine göre tespit edilir.


Sigorta yapt?rd?ktan sonra sigortal? alanda herhangi bir de?i?iklik yaparsam, sigortac?ma bildirmek zorunda m?y?m?

Ayn? veya ba?ka bir ürünün yeni ekimi sigortac?ya bildirilmedi?i sürece, teminat sigorta konusu yerde yeni ekimi yap?lan ürün için devam etmez.


Hasar? önlemeye, azaltmaya ya da hafifletmeye yarayacak önlemler için harcad???m masraflar? sigorta ?irketinden talep edebilir miyim?

Al?nan önlemler ve sigortac? taraf?ndan al?nmas? istenilen önlemlerin gerektirdi?i masraflar, sigortac? taraf?ndan ödenir. Ancak, poliçede belli bir oranda hasar muafiyeti öngörülmü?se, al?nan önlemlerden do?an masraflar bu oran dü?ülerek ödenir.


Nakliyat s?ras?nda meydana gelen ölümler Hayvan Hayat sigortas? teminat? alt?na m?d?r?

Deniz, hava ve kara yollar?nda motorlu ve motorsuz ta??t araçlar?nda yap?lacak ta??malar s?ras?nda meydana gelen ölümler, öldürmeler ve kestirmeler teminat d???ndad?r.


Sigortal? olan sera sat?ld???nda sigorta devam eder mi?

Sözle?me süresi içinde, sigortal? sera veya içindeki ürünlerin menfaat sahibinin de?i?mesi halinde sözle?me hüküm ifade etmeye devam eder ve sigorta ettirenin sözle?meden do?an hak ve borçlar? yeni hak sahibine geçer. De?i?iklik halinde, sigorta ettiren ve sigortan?n varl???n? ö?renen yeni hak sahibi durumu 15 gün içinde sigortac?ya bildirmekle yükümlüdür.


Sera sigortas? teminat?na don, sel ve su bask?n?, f?rt?na ve deprem gibi do?al afetlerin neden oldu?u hasarlar, girer mi?

Ek sözle?me yap?lmak suretiyle bu genel ?artlara ili?ik klozlar dahilinde teminat kapsam? içine al?nabilir.


Kümes Hayvan Hayat sigortas? ba?lad??? anda var olan hastal?klardan meydana gelen ölümler sigorta teminat?na dahil midir?

Sigortan?n ba?lad??? anda önceden mevcut hastal?klar, beslenme bozuklu?u ve yetersizlikler teminat d???ndad?r.


Kümes Hayvan Hayat sigortas? yap?l?rken kümeslerde belirli standartlar aran?r m??

Aran?r, kümeslerin bak?ms?zl??? ve temiz tutulmamas? ehil olmayan ki?ilerce bak?m, yem noksanl???, a??lamalar?n zaman?nda yap?lmamas? ve hastal?klar? önleyici tedbirlerin al?nmamas? gibi sigorta ettirenin kusurlar? tespit edildi?i takdirde sigortac? 8 gün içinde sözle?meyi feshedebilir veya sigorta ettireni Hayvan Sa?l?k Zab?tas? Kanununun ve nizamnamesinin gerektirdi?i tedbirleri belirli bir süre içinde yerine getirmeye davet eder. Sigorta ettiren bu iste?i kabul etmez veya zaman?nda yerine getirmez ise sigortac? yine 8 gün içinde fesih hakk?n? kullanabilir. Sigorta sözle?mesinin feshinde i?lememi? günlere ait prim gün esas? üzerinden sigorta ettirene geri verilir.


Sigortal? hayvanlar?n mülkiyetinde bir de?i?iklk oldu?u takdirde, Kümes Hayvan Hayat sigortas? sözle?mesi bozulur mu?

Sigortal? hayvanlar?n mülkiyetinde bir de?i?iklik oldu?u takdirde, sigorta sözle?mesi bozulmu? olur ve feshin hüküm ifade etti?i tarihe kadar geçen sürenin primi gün esas?na göre hesap edilir ve fazlas? sigorta ettirene geri verilir.

Kaynak: Türkiye Sigorta Birli?i